Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Откриване на процедура за провеждане на търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от ЗПСК, за продажба на имот - частна държавна собственост - находящ се в село Речица, община Руен

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-10-55

 

 

град Бургас,29.02.2024 год.  

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 3а, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 42, ал. 1, вр. с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, като взех предвид становището, изразено в протокол № 80-00-383/21.09.2023 год. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-218/14.08.2023 год., за откриване на тръжна процедура, както и становището, изразено в протокол № 80-00-490/16.11.2023 год. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-303/24.10.2023 г., изменена със Заповед № РД-10-220/14.08.2023 год., за разглеждане на доклада за пазарна оценка, изготвена от независим експерт-оценител, предвид проявения инвестиционен интерес към имота,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

            Откривам процедура по провеждане на електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост, находящ се в село Речица, представляващ: Урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 3, целият с площ от 349,83 кв.м. по ПУП,одобрен със Заповед № РД-08-183/09.02.2023 год. на кмета на община Руен, застроен, при граници на имота: изток – имот Фатме Али Мехмед; запад – улица; север – УПИ І, кв.3; юг – улица, с адрес на имота: област Бургас, община Руен, село Речица, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11832/04.07.2023 год., в управление на Областния управител на област Бургас.

            В имота са построени масивна жилищна сграда със ЗП 69 кв.м. и второстепенна постройка (навес), собственост на трети лица, които не са предмет на настоящия търг.

Данъчната оценка на имота е 671,70 лв. (шестстотин седемдесет и един лева и 70 ст.).

Търгът да се проведе чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК), на адрес: http://estate-sales.uslugi.io.

            Определям следните параметри за провеждане на търга:

            Срок за валидност на процедурата - 2 (два) месеца от датата на публикуването ѝ в електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост;

            Дата и час на провеждане на търга: Търгът се провежда на петнадесетия работен ден след деня на регистрацията на първия кандидат, като започва в 10.00 часа и наддаването продължава 30 минути.

            Срок за регистрация за участие в търга: Регистрираните в електронната платформа лица могат да се регистрират за участие в настоящия търг чрез подаване на изискуемите за допускане до търга документи. От регистрацията на първия кандидат за участие в търга започва да тече срок от 12 работни дни, в който могат да се регистрират за търга всички други кандидати. Моментът, от който се определя този срок, се оповестява в платформата. Срокът за регистрация изтича в 23,59 ч. на последния ден.

 

 

 

            Начална тръжна цена – 2492 лв (две хиляди четиристотин деветдесет и два лева) без ДДС;

            Стъпка на наддаване: 200 лв. (двеста лева) без ДДС;

            Начин на плащане: Достигнатата тръжна цена, ДДС и режийни разноски се заплащат изцяло по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN: BG86 UNCR7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF в „Уникредит Булбанк“ АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Дължимият местен данък се заплаща

 в същия срок по сметка на община Руен.

            Депозит за участие в търга -  500 лв. (петстотин лева), вносим по банкова сметка на Областна администрация Бургас, IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF в „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас. Депозитът следва да е постъпил по горепосочената сметка до изтичане на срока за регистрация за участие в търга.

            Условия за участие в търга:

            До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, физически лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз, и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

            Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за покупко - продажба на имота – частна държавна собственост, при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Областна администрация Бургас.

            Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на §1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

            Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е установил, че има задължения за данъци, за задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК. Не се сключва и с участник, който има задължения към Областна администрация Бургас.

            Редът и условията за провеждане на търга, както и необходимите документи за участие са посочени в утвърдената с настоящата заповед тръжна документация.

            Оглед на имота може да се извършва на място всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа, до дата, предхождаща деня на провеждане на търга, след предварителна заявка в Областната администрация.

 

            УТВЪРЖДАВАМ тръжна документация, както следва:

            - акт за частна държавна собственост;

            - тръжни условия и необходими документи;

            - проект на договор за покупко-продажба;

            - образец на заявление за участие в търга;

            - образец на декларация за оглед;

            - образец на декларация за липса на задължения към Областна администрация Бургас;

            - декларация по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК;

            - декларация по чл. 48б от ЗДС

            - удостоверение за данъчна оценка;

            - скица на имота, издадена от община Руен;

            - извлечение от експертна оценка.

 

           

 

           

 

            За провеждането на търга и резултатите от него да се състави протокол, подписан от всички членове на тръжната комисия, взели участие в работата ѝ, който да ми бъде представен в 3-дневен срок от провеждане на търга.

            Процедурата да се публикува в Електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост на интернет страницата на АППК на адрес - https://estate-sales.uslugi.io.

            Едновременно с публикуването на процедурата в електронната платформа, обявление за провеждането на търга да се постави на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация Бургас и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsgovernment.bg.

            Заповедта да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас (съгласно писмо изх. № 1579/09.04.2008 г.).

            Възлагам на Ася Тороманова, ст. експерт отдел „ТУДС“, да организира всички необходими действия по провеждането на търга.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

            Препис от настоящата ми заповед да се връчи на членовете на комисията.

 

 

 

 

            ПЛАМЕН ЯНЕВ    (П)

            Областен управител на област Бургас                                           

 

                ан/

Добавено : четвъртък, 28 март 2024 09:43 горе назад 108