Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Прекратявам процедурата по провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху имот – частна държавна собственост, открит със Заповед № РД-10-2/10.01.2024 год

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

      № РД-10-10          

Бургас, 18.01.2024 год.

 

Като взех предвид Протокол вх. № 80-00-10/18.01.2024 год., на комисията, назначена със Заповед № РД-10-2/10.01.2024 год. на Областния управител на област Бургас, за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху имот – частна държавна собственост, както и предложението на същата комисия за обявяване на тръжната процедура за прекратена, предвид публикувана в медиите петиция от жителите на кв. Сарафово с искане поземленият имот да бъде предоставен за публични мероприятия за задоволяване нуждите на населението от социална инфраструктура и зелени площи за обществено ползване, на основание чл. 46 от ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Прекратявам процедурата по провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на вещно право на строеж върху имот – частна държавна собственост, открит със Заповед № РД-10-2/10.01.2024 год. на Областния управител на област Бургас, представляващ: ПИ с идентификатор 07079.820.1567 по КККР на град Бургас, с площ от 5599 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект, с адрес: град Бургас, кв. "Сарафово", ул. "Буревестник", актуван с АЧДС № 10512/10.08.2021 год.

Настоящата заповед да се съобщи директор дирекция „АКРРДС“, на директор дирекция „АПОФУС“ и на останалите членове от комисията по провеждането на търга.

Заповедта да се обяви на таблото в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация в 3-дневен срок от нейното издаване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас - www.bsgovernment.bg, както и да се съобщи на Окръжна прокуратура – Бургас /съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г./

Информацията за заповедта да се публикува в два национални ежедневника.

 

            ПЛАМЕН ЯНЕВ     (П)

Областен управител на област Бургас

 ан/

Добавено : четвъртък, 18 януари 2024 16:45 горе назад 312