Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на ограничено вещно право на строеж върху имот – частна държавна собственост, представляващ:

                                                            

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

РД-10-2/10.01.2024 год.

 

     На основание чл. 58, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл. 60 от Правилника за неговото прилагане,

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с явно наддаване за учредяване на ограничено вещно право на строеж върху имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.820.1567 по КККР на град Бургас, с площ на имота от 5599 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект, с адрес на имота: град Бургас, кв. "Сарафово", ул. "Буревестник.

Имотът е актуван с АЧДС № 10512/10.08.2021 год. в управление на Областния управител на област Бургас.

Правото на строеж върху имота се учредява според показателите на ПУП – ПРЗ,одобрен със Заповед № 1018/20.04.2021 год. на община Бургас, съгласно които ПИ 07079.820.1567 по КК, ес функционално отреждане „За курортни дейности“. Застрояването в поземления имот е съобразно предвижданията за зона 1/Ок, по действащ ОУП на град Бургас и показателите за застрояване по Заповед № 1018/20.04.2021 год. на Зам.- кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, както следва: височина до 10 м. (3 ет.), Плътност на застрояване до 30%, Кинт до 1.5, П озеленяване – минимум 50% и задължително паркиране в границите на УПИ. Допустимата максимална РЗП на сградите според показателите на застрояване е 6719 кв.м.

Първоначалнатръжна цена –807 400 лв. (един милион осемстотин и седем хиляди и четиристотин лева).

Стъпка за наддаване – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).

Депозит за участие – 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), вносим по банкова сметка на Областна администрация – IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, който следва да е постъпил в срок до 07.03.2024 год.         

В търга могат да участват всички физически и юридически лица. Тръжната документация ще се продава всеки работен ден, срещу сумата от 100 лева, с включен ДДС, платими в деловодството в сградата на Областна администрация  гр. Бургас, а документацията се получава в деловодството на място или на 3-ти етаж, стая № 27.

Търгът ще се проведе на 08.03.2024 г. от 11.00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

2. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

3. Документи за участие в търга, след закупуване на тръжната документация, ще се приемат всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа в деловодството на Областна администрация Бургас, в Центъра за административно обслужване.

4. Оглед на имота може да се извърши след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 07.03.2024 г.

5. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 07.03.2024г.     

 

Тел. за контакти: 056/894-157 – А. Тороманова

 

 

 

ПЛАМЕН ЯНЕВ         (П)        

Областен управител на Област Бургас

 

 

Добавено : четвъртък, 11 януари 2024 09:34 горе назад 624