Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за спечелен търг РД-12-10 от 14.09.2022, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот № 66 с площ от 1959 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Соколец, община Руен

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-10

 

Бургас,14.09.2022 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-180/19.07.2022 год. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот № 66 с площ от 1959 кв.м. по неодобрения кадастрален план на село Соколец, община Руен, актуван с Акт за частна държавна собственост № 10346/12.04.2021 год. в управление на Областен управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 05.09.2022 год., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

            

1. Определям МУСТАФА ХЮСЕИН ЕМИН с ЕГН ************, документ за самоличност на купувача: л.к. № **************, издадена от МВР БУРГАС на ******** год. и адрес на купувача: с. Соколец, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: ПИ № 66 (шесдесет и шести) с площ 1959 кв.м. (хиляда деветстотин петдесет и девет квадратни метра) по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, обл. Бургас, при граници на имота: север – землище на с. Соколец, изток – улица и ПИ № 264, юг – ПИ № 67, запад - землище на с. Соколец; застроен, актуван с АЧДС № 10346/12.04.2021г. в управление на Областен управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 5968 лв.  (пет хиляди деветстотин и шесдесет и осем лева) без ДДС.

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ МУСТАФА ХЮСЕИН ЕМИН с ЕГН **********, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

 

5668 лв. (пет хиляди шестотин шестдесет и осем лева), съставляващи разликата между достигнатата продажна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 300 лв.(триста лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

 

 

 119,36лв. (сто и деветнадесет лева и тридесет и шест ст.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

          1217,47 лв.  (хиляда двеста и седемнадесет лева и четиридесет и седем ст.), представляващи 20% ДДСизчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

         155,17лв. (сто петдесет и пет лева и седемнадесет ст.), съставляващи 2,6% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Руен.

 

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsgovernment.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и главен експерт отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА (П)

Областен управител на област Бургас

 

аг/

 

Добавено : сряда, 14 септември 2022 13:11 горе назад 334