Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за спечелен търг РД-12-7 от 25.08.2022г, за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ УПИ XXXVII в кв. 11 по плана на ПЗ Север, гр. Карнобат

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-7

 

Бургас,25.08.2022 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-183/22.07.2022 год., изменена със Заповед №-10-204/15.08.2022г. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: УПИ XXXVII в кв. 11 с площ от 745 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г., актуван с АЧДС 5715/25.11.2011г. в управление на Областен управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 18.08.2022 год., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

            

1. Определям „Р.ТОДОРОВ-94“ ЕООД с ЕИК ************ със седалище и адрес на управление: ул.*******************, представлявано от управител Руси Димов Тодоров, ЕГН *************, л.к. № *********, издадена от МВР-Бургас на ******., за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: УПИ XXXVII в кв. 11 с площ от 745 кв. м. по планa на ПЗ Север, гр. Карнобат, одобрен със Заповед №109/21.03.1991 г. и ЧИ със Заповед №713а/07.11.2008г., находящ се в обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат; при граници на имота: изток – дере, запад – улица, север – УПИ XXXVI, юг – УПИ XXXVIII, актуван с АЧДС 5715/25.11.2011г. в управление на Областен управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 13700 лв.  (тринадесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС.

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ „Р.ТОДОРОВ-94“ ЕООД с ЕИК **********, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

 

12700 лв. (дванадесет хиляди и седемстотин лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 1000 лв.(хиляда лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

 

 

 

 

 

 274 лв. (двеста седемдесет и четири лева), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           2794,80 лв.  (две хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и осемдесет ст.), представляващи 20% ДДСизчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

         274 лв. (двеста седемдесет и четири лева), съставляващи 2% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Карнобат.

 

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsgovernment.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и главен експерт отдел „АФСД“.

 

 

 

 

 

ПРОФ. Д.Н. МАРИЯ НЕЙКОВА (П)

Областен управител на област Бургас

 

аг/

 

Добавено : понеделник, 29 август 2022 14:44 горе назад 391