Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за спечелен търг РД-12-5 от 04.08.2022, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот пл. № 144 с площ от 2902 кв.м. по кадастралния план на село Средна махала, община Руен

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-5

 

Бургас,04.08.2022  год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-90/15.04.2022 год., изменена със Заповед №-10-151/21.06.2022г. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот пл. № 144 с площ от 2902 кв.м. по кадастралния план на село Средна махала, община Руен, одобрен със Заповед № 300-4-8/21.01.2003г., актуван с Акт за частна държавна собственост № 7894/21.04.2017 год. в управление на Областен управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 02.08.2022 год., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

            

1. Определям СМАИЛ МУСТАФА МУСТАФА с ЕГН 0000000000, документ за самоличност на купувача: л.к. № 000000000, издадена от МВР БУРГАС на 00.00.0000 год. и адрес на купувача: град Айтос, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: ПИ пл. № 144 (сто четиридесет и четири) с площ 2902 кв.м. (две хиляди деветстотин и два квадратни метра) по кадастралния план на с. Средна  махала, общ. Руен, обл. Бургас, одобрен със Заповед № 300-4-8/21.01.2003г., при граници на имота: север – ПИ с пл. № 147 и ПИ с пл. № 148, изток – улица, юг – ПИ с пл. № 143, запад – улица; застроен, актуван с АЧДС № 7894/21.04.2017г. в управление на Областен управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 16942 лв.  (шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и два лева) без ДДС.

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ Смаил Мустафа Мустафа с ЕГН 0000000000, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

 

13942 лв. (тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и два лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 3000 лв.(три хиляди лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

 

 

 338,84лв. (триста тридесет и осем лева и осемдесет и четири ст.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

           3456,17 лв.  (три хиляди четиристотин петдесет и шест лева и седемнадесет ст.), представляващи 20% ДДСизчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

        440,49лв. (четиристотин и четиридесет лева и четиридесет и девет ст.), съставляващи 2,6% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Руен.

 

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsgovernment.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и главен експерт отдел „АФСД“.

 

 

 

 

СТОЙКО ТАНКОВ (П)

Областен управител на област Бургас

 

аг/

 

Добавено : петък, 05 август 2022 11:32 горе назад 318