Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед за определяне на спечелен електронен търг и купувач на имот за Поземлен имот №78, село Заимчево, община Руен

 

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-12-45

 

Бургас,07.10.2021 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.42, ал.1 и чл. 55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗДДС, е проведен електронен търг с явно наддаване, открит със Заповед № РД-10-187/20.08.2021 год. на Областен управител на област Бургас, за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот № 78 (седемдесет и осем) с площ от 577 кв. м. (петстотин седемдесет и седем квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен, при граници на имота: изток: улица, ПИ № 79, запад: ПИ № 76, север: ПИ №73, юг: ПИ № 77, улица, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 10312/02.03.2021 год. в управление на Областен управител на област Бургас.

Въз основа на резултатите, отразени в генериран протокол от електронната платформа на 01.10.2021 г., на основание, чл.55 от  ППЗДС,

 

З А П О В Я Д В А М:

            

1. Определям РЕДВАН ЕРЕДЖЕБ ИБ с ЕГН 0000000000, документ за самоличност на купувача: л.к. № 000000000, издадена от МВР-Бургас на 00.00.0000 год. и адрес на купувача: град Бургас, за спечелил търга и за купувач на имот – частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот № 78 (седемдесет и осем) с площ от 577 кв. м. (петстотин седемдесет и седем квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на село Заимчево, община Руен, при граници на имота: изток: улица, ПИ № 79, запад: ПИ № 76, север: ПИ №73, юг: ПИ № 77, улица, който имот е актуван с Акт за частна държавна собственост № 10312/02.03.2021 год. в управление на Областен управител на област Бургас.

 

2. Достигнатата на търга продажна цена на имота, описан в т.1, е в размер на 2030 лв.  (две хиляди и тридесет лева) без ДДС.

 

        3. ЗАДЪЛЖАВАМ Редван Ереджеб Иб, ЕГН 0000000000, спечелил търга и определензакупувач, в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед, да внесе следните суми:

 

1830 лв. (хиляда осемстотин и тридесет лева), съставляващи разликата между определената тръжна цена, посочена в т.2 и внесеният депозит за участие в търга в размер на 200 лв.(двеста лева),вносими по банкова сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

 

 

40,60 лв. (четиридесет лева и шестдесет ст.), съставляващи 2% режийни разноски по §3 ал.1 от ПЗР на ППЗДС върху продажната цена на имота, без включен ДДС, по банковата сметка на Областна администрация Бургас – IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк“ АД.

          414,12 лв.  (четиристотин четиринадесет лева и дванадесет ст.), представляващи 20% ДДСизчислен върху размера на достигната продажна цена и 2% режийни - по сметка на Областна администрация Бургас -  IBAN: BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC: UNCRBGSF  на „Уникредит Булбанк” АД.

         52,78 лв. (петдесет и два лева и седемдесет и осем ст.), съставляващи 2,6% местен данък по чл.47 ал.2 от ЗМДТ, по съответната банкова сметка на община Руен.

 

          4. Купувачът е длъжен да внесе разликата в цената, ДДС, дължимият местен данък и режийни разноски в 14–дневен срок от влизане в сила на заповедта, както и да представи в Областна администрация Бургас по един оригинал от всички платежни документи.

Ако купувачът не внесе горепосочените суми в определения срок, се приема, че се е отказал от сключването на сделката съгласно чл.57 ал. 2 от ППЗДС, а внесеният депозит не се възстановява. 

5.В 7-дневен срок, след представяне на документите за извършените плащания по т.3, да се подготви договор за продажба на имота.

Заповедта да се обяви на информационното табло в сградата на Областна администрация Бургас, интернет страницата на Областна администрация: www.bsgovernment.bg както и да се съобщи на Окръжна прокуратура Бургас (съгласно писмо изх. №1579/09.04.2008 г.).

Заповедта може да се обжалва в 14–дневен срок от съобщаването й пред Административния съд – гр. Бургас.

Организацията по изпълнението на настоящата заповед възлагам на началник отдел „ТУДС“ и началник отдел „АФСД“.

 

 

 

 

проф.д.н. МАРИЯ НЕЙКОВА   (П)

Областен управител на област Бургас

 

ан/

 

Добавено : петък, 08 октомври 2021 11:03 горе назад 437