Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Откриване на процедура за провеждане на търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от ЗПСК, за продажба на имот - частна държавна собственост, по неодобрения кадастрален план на село Снягово, община Руен

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 44, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

 

ОБЯВЯВА:

 

Откриване на процедура за провеждане на търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от ЗПСК, за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Поземлен имот № 44 (четиридесет и четири) с площ от 546 кв.м. (петстотин четиридесет и шест квадратни метра) по неодобрения кадастрален план на село Снягово, община Руен, незастроен, при граници на имота, както следва: изток – ПИ № 45; запад – улица; север – ПИ № 43; юг – улица, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 10300/17.02.2021 год., в управление на Областен управител на област Бургас.

Първоначална тръжна цена на имота – 2894 лв. (две хиляди осемстотин деветдесет и четири лева) без ДДС;

Депозит за участие в търга – 300 лв. (триста лева)

Стъпка на наддаване – 100 лв. (сто лева)

                Търгът ще се проведечрезЕлектронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол на адрес: http:// estate-sales.uslugi.io.

До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за покупко - продажба на имота – частна държавна собственост, при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Областна администрация Бургас.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Срок за валидност на процедурата - 2 /два/ месеца от датата на публикуването й в електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срока за регистрация на кандидати за участие в електронния търг.

Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти на интернет страницата на АППК на адрес: https://estate-sales.uslugi.io.

 

Тел. за контакти: 056/894-157 – Ася Тороманова.

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ   (П)

Областен управител на Област Бургас

Добавено : четвъртък, 20 май 2021 13:46 горе назад 258 pdf