Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за възмездно учредяване на безсрочно право на пристрояване.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 59, aл. 1 във връзка с чл.58, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост,

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за възмездно учредяване на безсрочно право на пристрояване в УПИ II – 34, кв.4, целият с площ 5810 кв.м., актуван с АЧДС № 9635/10.09.2019г. за изграждане на „Пристройка към съществуваща сграда – хлебозавод“  със застр. площ 114 кв.м., съгласно действащия ПУП – ПЗ на гр. Карнобат, ПЗ „Север“, одобрен със Заповед № РД-826/19.12.2019г. на кмета на община Карнобат.

      Търгът ще се проведе на 15.12.2020г. от 10:30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

Първоначална тръжна цена – 7794 лв. (седем хиляди седемстотин деветдесет и четири лева.

На основание чл.45, ал.1 и ал.2 от ЗДДС не се начислява ДДС.

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  1000 лв., вносим по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 14.12.2020г.

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за учредяване право на пристрояване не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

4. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден срещу сумата от 100 лв. с включен ДДС, платени в деловодството на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1, а документацията се получава на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 14.12.2020г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие– 17,30 часа на 14.12.2020г.

 Заповед № РД-10-213/30.10.2020г.         

Тел. за контакти: 056/894-161 – М. Стоянова.

                               

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

Добавено : петък, 30 октомври 2020 14:25 горе назад 665