Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Откриване на процедура по провеждане на електронен търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) №63

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл.44, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)

ОБЯВЯВА:

Откриване на процедура по провеждане на електронен търг чрез Електронната платформа за продажба на имоти за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) №63, с площ 1311,60 кв.м. по кадастралния план на с. Снежа, община Руен, одобрен със Заповед №300-4-5/21.01.2003 г., незастроен, актуван с АЧДС №9696/25.11.2019 г., утвърден от областния управител на област Бургас.

Първоначална тръжна цена на имота - 5 561 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга — 500 лв.

Стъпка на наддаване - 100 лв.

Търгът ще се проведе чрез Електронната платформа за продажба на имоти, достъпна през интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол на адрес: https://estate-sales.uslugi.io.

До участие в търга се допускат български граждани и юридически лица, лица - граждани на държавите - членки на Европейския съюз и на държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица от държавите - членки на Европейския съюз, или от държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Други чужди граждани или чуждестранни юридически лица могат да участват в търга, ако имат право да придобиват собственост върху земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл.22, ал.2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила.

Посочените по-горе категории лица се допускат до участие в търга и могат да сключат договор за продажба на имота - частна държавна собственост, при условие, че нямат публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и нямат изискуеми задължения към Областна администрация Бургас.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Срок за валидност на процедурата - 2 (два) месеца от датата на публикуването й в електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срока за регистрация на кандидати за участие в електронния търг.

Редът, условията на търга и необходимите документи за участие са публикувани в Електронната платформа за продажба на имоти на интернет страницата на АППК на адрес: https://estate-sales.usluui.io.

Тел. за контакти: 056/894-141 - Светла Кралева

Заповед № РД-10-89/14.05.2020г.

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /П/

Областен управител на Област Бургас

Добавено : понеделник, 18 май 2020 14:37 горе назад 617