Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, представляващи 56 тона отпаден метал от потънал кораб „Аурелия“

 На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-56/06.04.2020 г. на Областен управител на област Бургас,

 

О Б Я В ЯВ А

 

 Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, представляващи 56 тона отпаден метал от потънал кораб „Аурелия“ в акваторията на морски плаж „Равда Олимпийски Надежди“, община Несебър, област Бургас.

Начална тръжна цена – 22,46 лв./тон.

Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за метала, в размер на 125.78 лв. ( сто двадесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки, вносим по сметка на Областната адмистрация Бургас сметка:IBAN:BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF в Уникредит Булбанк АД, клон Бургас.Депозитът се внася до 28.04.2020г. включително.

 Кандидат – купувачите могат да подават оферти за участие в търга само за цялото количество отпадъчен материал. Разходите по изваждането на имуществото от морското дъно, демонтирането му и разчистването на  площадката са за сметка на купувача. 

Всеки кандидат-купувач може да направи оглед на място - морски плаж „Равда Олимпийски Надежди“, община Несебър, област Бургас.

Тръжна документация се закупува всеки работен ден от 21.04.2020г. до 28.04.2020г. от 09.00 до 17.30 часа в Центъра за административно обслужване гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 срещу 50 лева.

Оферти могат да се подават всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в  Центъра за административно обслужване гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 от 21.04.2020г. до 28.04.2020г., включително.

Краен срок за  закупуване на тръжна документация, за внасяне на депозит за участие и приемане на оферти е до 17,30 часа на 28.04.2020г.

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Мария Динева на тел. 056/894-124 и към Милена Кирова на тел. 056/894-175.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас


Заповед № РД-10-56/06.04.2020 г.

 

Добавено : петък, 10 април 2020 11:00 горе назад 522