Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: имот пл. №63 с площ 2294 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Каравельово, община Руен

Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: имот пл. №63 с площ 2294 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Каравельово, община Руен

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от    Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.45, ал.7 от ЗДДС,

 

ОБЯВЯВА:

Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Имот пл. №63 с площ 2294 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Каравельово, община Руен, актуван с АЧДС №8008/08.08.2017 г., утвърден от Областния управител на област Бургас, застроен с масивна жилищна сграда и стопанска постройка, собственост на трето лице, които не са обект на настоящата процедура.

Първоначална цена на имота – 4 900 лв. (четири хиляди и деветстотин лв.), без ДДС.

Депозит за участие в търга – 200 лв. (двеста лв.).

Търгът ще се проведе на 16.07.2019 г. от 11:30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 15.07.2019 г.

Достигнатата на търга цена и дължимият ДДС ще се заплащат по сметката на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас,в лева, в 14-дневен срок от  влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.

Режийните разноски се заплащат по сметка на Областна администрация Бургас: IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.

Местният данък се заплаща в същия срок по сметка на община Руен.

Редът, условията на търга и необходимите документи - съобразно изискванията, са посочени в утвърдените тръжни условия.

Закупуване на тръжната документация - всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. „Цар Петър“, №1, а закупената документация се получава в стая №37 на 4-ти етаж.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1, ет.1.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 15.07.2019 г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на §1, т.13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Договор за продажба не се сключва с участник, който има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17:30 часа на 15.07.2019 г.

Тел. за контакти: 056/894-112 – Светла Кралева

 Заповед № РД-10-93/10.06.2019г.

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ  /П/

Областен управител на Област Бургас

Добавено : петък, 14 юни 2019 11:41 горе назад 904