Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС,

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 07079.611.68.1.3 със застроена площ 141,20 кв.м., находящ се в гр. Бургас, ул. „Славянска“ № 77, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, състоящ се от четири стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с  6,4% идеални части от общите части на сградата, актуван с АЧДС № 8541/15.03.2018г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Търгът ще се проведе на 13.09.2018г., от 10:30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

           Първоначална тръжна цена на имота – 106 780 лв. ( сто и шест хиляди седемстотин и осемдесет лева).

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  4000 (`четири хиляди) лева, вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 12.09.2018г.

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. Цена на тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 12.09.2018г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие – 17,30 часа на 12.09.2018г.

Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК.

 

           

Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова

                               

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

 

Добавено : петък, 10 август 2018 15:35 горе назад 1457 pdf