Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Имот пл. № 1 с площ 2242 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Снягово, община Руен .

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от    Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл.45, ал.7 от ЗДДС,

ОБЯВЯВА:

Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: Имот пл. № 1 с площ 2242 кв.м. по неодобрения кадастрален план на с. Снягово, община Руен актуван с АЧДС 7982/07.07.2017 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Първоначална цена на имота – 12 020 / дванадесет хиляди и дванадесет лева/ без ДДС.

Депозит за участие в търга – 500 /петстотин/ лeва.

Търгът ще се проведе на 09.01.2018 г. от 11:00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на Областна администрация – Бургас  IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 08.01.2018 г.

Достигнатата на търга цена и дължимият ДДС ще се заплащат по сметката на Областна администрация – Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас,в лева, в 14-дневен срок от  влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.

Режийните разноски се заплащат по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.

Местният данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Руен.

Реда, условията на търга и необходимите документи - съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Закупуване на тръжната документация - всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър", № 1, а закупената документация се получава в стая № 27 на 3-ти етаж.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 08.01.2018г.

До участие в търга се допускат физически и юридически лица. Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Договор за продажба не се сключва с участник, който има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични вземания по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и с участник, който има задължения към Областна администрация – Бургас.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17:30 часа на 08.01.2018г.

Тел. за контакти: 894 -161 М. Стоянова

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 16 ноември 2017 13:42 горе назад 1263