Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 53045.504.19.1.2 , находящ се в гр. Обзор.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

              

 

            На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка глава пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 3 от ЗДДС,

 

О Б Я В Я В А :

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 53045.504.19.1.2 с площ 64,20 кв.м., находящ се в гр. Обзор, ул. „Славянска“ № 9, бл.2, ет.1, ап. десен, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 6,43 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и  склад № 3 с площ 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7228/24.06.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

    Понастоящем имота се ползва от наемател, чийто договор ще бъде прекратен след продажба на имота,  спрямо който ще бъде открито производство по принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС, в случай че не бъде освободен доброволно.                 

    Търгът ще се проведе на 05.12.2017г., от 10:30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

           Първоначална тръжна цена на имота – 35 200 лв. ( тридесет и пет хиляди и двеста лева).

2. Депозитът за участие в търга е в размер на  2000 (две хиляди) лв., вносими по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCRBGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 04.12.2017г.

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Не се допускат до участие като самостоятелни кандидати свързани лица по § 1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

4. Цена на тръжна документация за обекта се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в на 3- ти етаж, стая № 27.

5. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

  6. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 04.12.2017г.

7. Краен срок за подаване на документи за участие – 17,30 часа на 04.12.2017г.

Договор за продажба не се сключва с участник, за който по служебен път компетентният орган е удостоверил, че има задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК.

 

           

Тел. за контакти: 894-161 – М. Стоянова

                               

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на Област Бургас

Добавено : понеделник, 30 октомври 2017 13:39 горе назад 1449