Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 63015.506.380 с площ 162 кв.м. по КККР на с. Атия, местност „Старо селище“, община Созопол

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 и чл. 42. ал.1 от ППЗДС, във връзка със Заповед № РД –10-195/13.10.2016 г. на Областния управител на област Бургас,

ОБЯВЯВА:

Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ: поземлен имот  с идентификатор 63015.506.380 с площ 162 кв.м. по КККР на с. Атия, местност „Старо селище“, община Созопол, област Бургас, актуван с АЧДС 7697/22.06.2016г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Първоначална цена на имота – 2 300 / две хиляди и триста / лева без ДДС.

Депозит за участие в търга – 230/ двеста и тридесет / лeва.

Търгът ще се проведе на 21.11.2016 г. от 11:00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка с IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC: UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон - Бургас, в срок до 18.11.2016 г.

Достигнатата на търга цена, дължимият ДДС, такси и режийни разноски се заплащат по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.

Местният данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Созопол.

Редът, условията на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Закупуване на тръжната документация – всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър", № 1, а закупената документация се получава в кабинет № 36, на 4-ти етаж.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 18.11.2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17:30 часа на 18.11.2016 г.

Тел. за контакти: 056/894 -141 – Д. Янев

 

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 14 октомври 2016 14:04 горе назад 1800 pdf