Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ сграда в землището на с. Голямо Буково, община Средец

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

На основание чл. 44, ал. 1 и чл. 42. ал.1 от ППЗДС, във връзка със Заповед № РД -10-244/12.11.2015 г. на Областния управител на област Бургас,

ОБЯВЯВА:

Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на земеделието и храните, представляващ: сграда с площ 167 кв.м., построена в ПИ № 000521 по КВС на землището на с. Голямо Буково, община Средец, област Бургас, актуван с АЧДС 6958/ 23.10.2013г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Първоначална цена на имота – 8170 / осем хиляди сто и седемдесет/ лева без ДДС.

Депозит за участие в търга – 1000/хиляда / лeва.

Търгът ще се проведе на 22.12.2015 г. от 11:00 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка на Министерство на Земеделието и храните IBAN BG97 BNBG 9661 3000 1500 01, Банков код: BNBG BGSD (BIC на БНБ) БНБ Централно управление София в лева, в срок до 21.12.2015г.

Достигнатата на търга цена и дължимият ДДС ще се заплащат по сметката на Министерство на земеделието и храните IBAN BG97 BNBG 9661 3000 1500 01, Банков код: BNBG BGSD (BIC на БНБ) БНБ Централно управление София в лева, в 14-дневен срок от  влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.

Режийните разноски се заплащат по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача.

Местният данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Средец.

Реда, условията на търга и необходимите документи - съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Закупуване на тръжната документация - всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър", № 1, а закупената документация се получава в стая № 27 на 3-ти етаж.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 21.12.2015 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17:30 часа на 21.12.2015 г.

Тел. за контакти: 894 -161- М. Стоянова

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас 

Добавено : понеделник, 16 ноември 2015 10:37 горе назад 2345