Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, представляващи 129 тона отпаден метал от морски кораб „SANNI"

На основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Заповед № РД-10-139/18.06.2015 г. на Областен управител на област Бургас,

 

О Б Я В ЯВ А

 

 Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи частна държавна собственост, представляващи 129 тона отпаден метал от морски кораб „SANNI", IMO 6919942, потънал на 06.12.2002 г., в точка с координати  LAT 41° 59´70 N и LONG 028º 01´90 E, разбит в района на с. Резово, с пръснати останки в периметър около 200 метра на дълбочина от 2 да 10 метра.

Начална тръжна цена – 22,91 лв./тон.

Определям депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена за метала, в размер на 295.60 (двеста деветдесет и пет лева и шестдесет стотинки), вносим по сметка на Областната адмистрация Бургас сметка:IBAN:BG 60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC UNCR BGSF в Уникредит Булбанк АД, клон Бургас. Депозитът се внася до 07.07.2015г. включително.

 Кандидат – купувачите могат да подават оферти за участие в търга само за цялото количество отпадъчен материал. Разходите по изваждането на имуществото от морското дъно са за сметка на купувача. 

Предвид местонахождението на вещите и невъзможността да бъдат изложени за оглед,  преди подаване на офертите, кандидатите следва да се запознаят със следните технически характеристики: вещите са множество късове метал, леко обрасли с миди, водорасли и други морски обитатели, находящи се в района на с. Резово, в периметър 200 метра на дълбочина между 2 и 10 метра, с координати LAT 41° 59´70 N и LONG 028º 01´90 E.

Оферти могат да се подават всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа в  Центъра за административно обслужване гр. Бургас, ул.”Цар Петър” №1 от 30.06.2015г. до 07.07.2015г., включително.

Тръжна документация се закупува всеки работен ден от 30.06.2015г. до 07.07.2015г. от 09.00 до 17.30 часа в сградата на Областна администрация Бургас, ул.”Цар Петър” №1, ет.4, стая № 38 срещу 20 лева, а документацията се получава от стая № 34 на етаж 4.

Краен срок за  закупуване на тръжна документация, за внасяне на депозит за участие и приемане на оферти е до 17,30 часа на 07.07.2015г.

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Станка Стоянова на тел. 056/894-163 и към Милена Кирова на тел. 056/894-175.

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ /п/

Областен управител на област Бургас

Добавено : четвъртък, 18 юни 2015 16:41 горе назад 2166