Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна в с. Подвис

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
На основание чл. 44, ал. 1 и чл. 42. ал.1 от ППЗДС, във връзка със Заповед № РД -10-92 /09.04.2015 г. на Областния управител на област Бургас,
ОБЯВЯВА:

Откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, с адрес: с.Подвис, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, представляващ: Урегулиран поземлен имот I-649 (първи с пл.номер шест четири девет) в кв.52 (петдесет и втори) по плана на селото с площ от 388 (триста осемдесет и осем) кв.м., незастроен., одобрен със Заповед № 3520/21.06.1967 г., актуван с АЧДС № 7287/01.10.2014 г., утвърден от Областния управител на област Бургас.

Първоначална цена на имота – 2 970 / две хиляди деветстотин и седемдесет /лева, безДДС, 3 564 /три хиляди петстотин шестдесет и четири/ лева с включен ДДС.

Депозит за участие в търга – 300 /триста/ лeва.

Стъпка за наддаване – 50 /петдесет/ лева.

Търгът ще се проведе на 19.05.2015 г. от 10:30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

Депозитът за участие в търга се внася по банкова сметка с IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70,  BIC: UNCRBGSF на “Уникредит Булбанк” АД, клон - Бургас, в срок до 15.05.2015 г.

Достигнатата на търга цена, дължимият ДДС, такси и режийни разноски се заплащат по сметка на Областна администрация - Бургас IBAN BG86 UNCR 7630 3100 1144 24, BIC UNCRBGSF на „Уникредит Булбанк” АД, клон Бургас, в лева, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на купувача. Местният данък се заплаща в същия срок по сметка на Община Сунгурларе.

Реда, условията на търга и необходимите документи - съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Закупуване на тръжната документация - всеки работен ден, срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър", № 1, а закупената документация се получава в стая № 27 на 3-ти етаж.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. "Цар Петър" № 1, ет. 1.

Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 18.05.2015 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17:30 часа на 18.05.2015 г.

Тел. за контакти: 894 -161- Й.Кавалджиева

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : петък, 17 април 2015 09:17 горе назад 1720 pdf