Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент, с адрес: гр.Обзор

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

   

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповеди на Областен управител на област Бургас: № РД-10-195/04.09.2014 г.

 

 

О Б Я В Я В А :

 

 

1. Търг с явно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ апартамент, с адрес: гр.Обзор , ул. "Славянска" 7, бл.1, вх. Б, ет. 2, ап. десен - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 53045.504.20.1.7 по КККР на гр. Обзор, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива: 1, с площ от 70,37 кв.м. Прилежащи части: 7,78 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и  Слад № 10, с площ от 6,13 кв.м. от сграда с идентификатор 53045.504.18.1, актуван с АЧДС № 7212/31.05.2014 г.

Понастоящем имота се ползва от наемател, чийто договор ще бъде прекратен след продажба на имота,  спрямо който ще бъде открито производство по принудително изземване по реда на чл. 80 от ЗДС, в случай че не бъде освободен доброволно.

Начална тръжна цена – 28 600 лв.

Депозит 800 лв., по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 09.10.2014 г.

Стъпка за наддаване в размер на 300,00 лв.

Търгът ще се проведе на 10.10.2014 г., 10.30 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.

          2. Реда, начина, условията за провеждане на търгa и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

          3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в стая № 27, ет. 3.

          4. Документи за участие в търгa се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.

 5. Оглед на имотa може да се извърши на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 09.10.2014 г.

 6. Краен срок за подаване на документи за участие в търговете – 17,30 часа на 09.10.2014 г.

  Тел. за контакти: 056 / 894-161 – К. Монев

                                 056 /894-173 – Б. Желева

 

 

 

 

 

 

            ПАВЕЛ МАРИНОВ

Областен управител на област Бургас

 

Добавено : вторник, 09 септември 2014 00:00 горе назад 1868 pdf