Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

   

На основание чл. 44, ал. 2 ЗДС във вр. с чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-69/28.03.2014г.

 

О Б Я В Я В А :

 

 

  1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 45 (четиридесет и пет) с площ от 1383 кв.м. (хиляда триста осемдесет и три) по неодобрения кадастрален план на с. Ясеново, общ. Руен, за който е съставен АДС № 7040/02.12.2013 г. Граници на имота: изток -  ПИ № 46, запад – улица, север – улица, юг – улица. Местонахождението на имота е в с. Ясеново, Община Руен.
  2. Първоначална тръжна цена 5600 /пет хиляди и шестстотин / лева без включен ДДС. Към продажната цена ще се начислява ДДС при условията на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.
  3. Депозит 560 (петстотин и шестдесет) лева по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД клон Бургас в срок до 07.05.2014 г.
  4. Търгът ще се проведе на 08.05.2014 г. от 10.30 часа в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас ул. ”Цар Петър” № 1.     
  5. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
  6. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв. с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас ул. ”Цар Петър” № 1, а документацията се получава в стая № 5 на 1-ви етаж - мл. експерт Никола Дойчев.
  7. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 1, ет. 1.
  8. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 07.05.2014 г.
  9. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 07.05.2014 г.

Тел. за контакти: 894-117 – Нейка Новакова 894-171 – Никола Дойчев

         ПАВЕЛ МАРИНОВ
        Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 02 април 2014 00:00 горе назад 3373