Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС 
  
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-28/06.02.2014г.
 
О Б Я В Я В А :
 

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. №220 (планоснимачен номер двеста и  двадесет) с площ от 4302квм. (четири хиляди триста и два квадратни метра), по неодобрения кадастрален план на с. Соколец, общ. Руен, за който е съставен АЧДС № 6932/27.09.2013 г.
 Начална цена 15694,00 лв, без включен ДДС. Към продажната цена няма да се начислява ДДС, съгласно разпоредбата на чл. 45, ал.1 ЗДДС.
Депозит 1000 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 10.03.2014г.
Търгът ще се проведе на 11.03.2014г. 10.00 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.     
2. Редът, начинът, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.
4. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 10.03.2014г.
6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 10.03.2014г.
  Тел. за контакти: 894-171 – Никола Дойчев                                  

  

 

 

      ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

     Областен управител на област Бургас

 

 

нд/

 

Добавено : петък, 07 февруари 2014 00:00 горе назад 2637