Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

  

 

   

На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка със Заповед на Областен управител на област Бургас № РД-10-133/09.07.2013г.

 

О Б Я В Я В А :

 

 

1. Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I – 352, кв. 45, с площ от 1,011 дка., по плана на с. Загорци, ведно с построената в него постройка, с площ от 32 кв.м., за който е съставен АДС № 25/01.11.1988 г.
 Начална цена 4 960 лева, без включен ДДС.
Депозит 300 лева, по банкова сметка IBAN BG60 UNCR 7630 3300 0002 70 BIC UNCR BGSF на “Булбанк” АД, клон Бургас, в срок до 13.08.2013 г.
  Търгът ще се проведе на 14.08.2013 г., 10.30 часа, в малката зала на 2-ри етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. ”Цар Петър” № 1.     
            2. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.
           3. Тръжна документация се закупува всеки работен ден срещу сумата от 100 лв., с включен ДДС, платени в касата на 4-ти етаж в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул. ”Цар Петър”, № 1, а документацията се получава в деловодството на 1- ви етаж, стая № 8.
           4. Документи за участие в търга се приемат всеки работен ден в деловодството в сградата на Областна администрация гр.Бургас, ул.” Цар Петър” № 1, ет. 1.
  5. Оглед на имота може да се извършва на място, след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка в администрацията до 13.08.2013 г.
  6. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 17,30 часа на 13.08.2013 г.
  Тел. за контакти: 894-113 – С. Димитрова
                                894-173 – Б. Желева

 

 

 

 

 

  ПАВЕЛ МАРИНОВ                                                         

  Областен управител на област Бургас

Добавено : петък, 12 юли 2013 00:00 горе назад 3173