Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна урна

На 11 април 2013 г. изтича срокът, в който граждани с трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК) могат да подадат заявления за гласуване в домовете си с подвижна урна. Заявленията са по образец - Приложение № 24 от изборните книжа и се подават до общинската администрация. Образци и повече информация – www.cik.bg.

 

Приложение № 24

 

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

…………………………………………………………..

ОБЛАСТ ………………………………………………

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за гласуване с подвижна избирателна урна

(по чл. 176, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

от …………………………………………………....…………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН …......................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ………………….., изд. на ........................................... от …………………………, постоянен адрес …………………………………………………....……..…………………...,

настоящ адрес  .........................................…………..........................……..……………..…….

 

Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с подвижна избирателна урна.

Прилагам копие от документ № ……………..…, на ТЕЛК/НЕЛК …………………………………………………………………………...………………………

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 

Дата ………………. 2013 г.

Подпис:

***************************************************************************

 

Заявлението се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна.
То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или електронна форма до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.
На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.

 

Добавено : сряда, 10 април 2013 00:00 горе назад 2091