Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Проведено XIII заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен район(ЮИР)

 Проведено XIII заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР)  на Югоизточен район(ЮИР)

 

 

Днес, 19.03.2013 г.  от 11.00 ч. в залата на Областна администрация Сливен се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на  Югоизточен район под председателството на  г-н Марин Кавръков – областен управител на област Сливен.

Участие взеха представители на министерства, областни управители, кметове на общини в Югоизточен район, представители от организациите на работодателите и социалните партньори, както и представители на академичните среди, регионални инспекторати по образование и  областни пътни управления на територията на Югоизточен район.

Акценти на заседанието бяха напредъка по изпълнение на операциите по  Оперативните програми в Югоизточен район, дейността на  работните групи по изготвяне на Договора за партньорство на Р България с Европейската комисия  и  Оперативните програми  за програмен период 2014 - 2020 г. ,  Предварителната и Екологичната оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2014-2020г., Концепцията за ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж  2014 – 2020 г.“  и състояние  и тенденции в развитието на транспорта.

На членовете и гости на Регионалният съвет  бе представена  обобщена информация за напредъка по усвояване на финансови средства по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.  Общият брой сключени договори по оперативните програми в ЮИР е 679 бр. Най-голям  брой проекти има област  Бургас – 241 бр., следван от област Стара Загора -207 бр., област Ямбол -112 бр. и област Сливен – 101 бр. От общата стойност на сключените договори в страната (19 219 668 271 лв.) към 18.02.2013 г., Югоизточен район бележи дял от 13% (2 540 659 932лв.), като област Бургас е с най-висок дял  - 31% (769 420 907.), следвана от област Стара Загора с 15% (386 062 420 лв.),  област Ямбол с 9% (237 950 955 лв.)  и област Сливен с 5 % (133 019 088 лв.).

 С най–висок относителен дял (39%) от средствата за реализацията на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2007 – 2013 г. се отличава ОП „Транспорт“ с 1 003 239 703 лв. Останалата сума в размер на 1 537 420 229 лв. се разпределя за останалите шест програми - ОПРР, ОПК, ОПАК, ОПЧР, ОПОС и ОПТП. Въздействието и ефектът от успешното реализиране на проектите по оперативните програми на територията на Югоизточен район  е база за постигане на устойчиво и балансирано  регионално развитие.

Регионалният съвет за развитие обсъди Предварителната оценка и Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район 2014-2020г.

Целта на Предварителната оценка на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. е да разгледа външна и вътрешна съгласуваност; устойчивото градско развитие на територията на района; хоризонталните принципи на ЕС; интегриране въпросите на околната среда и глобалните екологични цели; адекватност на необходимите ресурси  и партньорство, както и осигуряване на информация и публичност.

Целта на Доклада за Екологична оценка на Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014 г. – 2020 г. е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в подготовката и изпълнението на Регионалния план, с което да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда и устойчивото развитие в района.

Представителите на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район в тематичните работни групи на Оперативните програми (2014-2020г.) предоставиха актуална информация относно проведените заседания на работните групи, взетите решения, както и достигнатия етап на разработване на програмите.

Участниците в заседаниетообсъдиха състоянието и тенденции в развитието на транспорта. Състоянието на транспортната инфраструктура  е  актуална  тема по повод разработването на Инвестиционната стратегия на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Стратегията се изготвя на базата на изводите и препоръките, дефинирани в анализа на текущото състояние на транспортния сектор и SWOT анализа на програмата. В тази връзка бяха обсъдениактуалните въпроси касаещи състоянието на републиканската пътна мрежа на територията Югоизточен район – експлоатационното състояние на настилките, необходимост от ремонт и поддръжка, необходимост от инвестиции за развитие на пътната инфраструктура.

Севдалина Турманова – зам.областен управител на област Бургас запозна участниците в заседанието със създаденото Регионално представителство на БАН в гр.Бургас, една иновативна инициатива, която се случва за първи път в страната. Идеята за регионалното представителство е в унисон със създаването на ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж  2014 – 2020 г.“ и е включена в Стратегията за регионалната политика на БАН за следващия програмен период.

Доц.Турманова съобщи, че регионалното сътрудничество е предшествано от рамкови споразумения между БАН и Университетите „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски Свободен Университет; Рамково споразумение на БАН с Община Бургас; Рамков договор за дългосрочно стратегическо сътрудничество и координация между БАН и Областен управител Бургас.  Подписан е Меморандум за сътрудничество между  Академичен Център Бургас, Община Бургас и Областна администрация Бургас.

В заключение тя подкрепи обсъдената от представителите на университетите Концепция за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж  2014 – 2020 г.“, в която са залегнали целите за изграждане на общество, базирано на знаниe, чрез повишаване на качеството на научните  изследвания и образованието.

 

 

Добавено : вторник, 19 март 2013 00:00 горе назад 2751