Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация Бургас ще участва в изпълнението на проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление”.

Областна администрация Стара Загора е бенефициент по договора 10-16-24/ 11.06.2012 г. Общата сума на проекта, финансиран безвъзмездно по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, е в размер на 375 572, 84 лева. Продължителността на проекта е 18 месеца и ще завърши през м. декември на 2013 година. Партньори на Областна администрация Стара Загора в проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” освен Областна администрация Бургас са и две области от Испания – Касерес и Бадахос. 

Със заповед № РД – 09 -332/ 16.07.2012 г. областният управител Недялко Недялков определи екип за управление по проекта за област Стара Загора.

Ръководител на проекта е Юлка Димитрова – директор дирекция АКРРДС, координатор Станимира Димова – главен експерт „Връзки с обществеността”, счетоводител по проекта Анелия Динкова – старши счетоводител, дирекция АПОФУС и технически сътрудник Венета Хаджийска – младши експерт РРУП в Областна администрация Стара Загора. Координатор по проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” от Областна администрация Бургас е Марина Дичева.


Общата цел на проект „Партньорството – гаранция за успех в доброто управление” е подобряване капацитета на държавната администрация на областно ниво чрез създаване на партньорство и сътрудничество между областни администрации от България /област Стара Загора и Бургас/ и Испания /област Касерес и Бадахос/, използвайки опита и добрите практики на испанския партньор в областта на доброто управление.

 

Първата среща на екипа по проекта се проведе в сградата на областна администрация Стара Загора на 10.10.2012г. Срещата протече при следния дневен ред:

  1. Подробно запознаване и обсъждане с описанието, обосновката и очакваните резултати по дейности на проекта.

  2. Актуализация на графика на дейностните, определяне на отговорните членове от екипа и прецизиране на техните задължения.

  3. Поставяне на задачи и срокове за изпълнение по дейност 1 на Проекта

  4. Уточняване на начина на комуникация и обмен.

 

  1. Подготовка на организация и провеждане на партньорска среща- По време на срещата бяха обсъдени възможностите за провеждане на първата партньорска среща с испанските партньори, съобразно актуализирания график за провеждане на дейностите по проекта.

 

  1. Разглеждане и одобряване на писма – покани за тръжна процедура за директно възлагане по чл.14, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

 

 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Добавено : понеделник, 11 юни 2012 00:00 горе назад 2409