Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Програма „Старт на кариерата” за 2012 г.

Стартира процедурата за кандидатстване
по Програма „Старт на кариерата” за 2012 г.

Кандидатите за участие в Програма „Старт на кариерата” през 2012 г. трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Критерии за кандидатстване

А. Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

► Да са младежи до 29 ненавършени години до 17.08.2012 г., включително;

► Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;

► Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение;

► Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

Забележка:
В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.

Б. Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекции “Бюро по труда” в срок до 17.08.2012 г. при кандидатстване, с оглед допускане до участие в подбор:

► Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;

► Автобиография ( Европас формат ) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp ( с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици );

► Документ за завършено висше образование ( копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище ). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование и писмо за средния успех от обучението от Националния център за информация и документация към Министерство на образованието, младежта и науката.

► Документ за правоспособност ( ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място ).

Добавено : четвъртък, 02 август 2012 00:00 горе назад 2249