Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният експертен съвет по устройство на територията към областния управител прие единодушно изменението на парцеларния план на с. Димчево и се дава зелена светлина за подмяна на водопровода

Областният експертен съвет по устройство на територията към областния управител прие единодушно изменението на парцеларния план на с. Димчево и се дава зелена светлина за подмяна на водопровода
водено от областния управител проф. Мария Нейкова, се прие проект за изменение на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на обект: „Водоснабдителна система на с. Маринка, с. Димчево и с. Твърдица – етап II”. Обектът е част от водоснабдителната система за бургаските села Маринка, Димчево и Твърдица и обхваща участък от разпределителна шахта до напорния водоем, осигуряващ водоснабдяването на с. Димчево. Изменението касае и засягането на землището на созополското село Зидарово, за да се избегне пресичането на трасето на водопровода с републиканската пътна мрежа и защитени територии.
С решение на Общински съвет-Бургас обектът е определен за обект с първостепенно значение.  С реализирането на проекта ще се реши 15-годишен проблем, заради който жителите на с. Димчево предприеха през 2020 г. ефективни протестни действия. Гневът на хората е насочен срещу липсата на редовно водоснабдяване и срещу лошото качество на водата. Новоизграденият водопровод ще осигури необходимото количество питейна вода за битови нужди и ще позволи обособяването на нови терени в регулация. Водоснабдяването вече ще се осъществява не от старите източници, а чрез връзка с магистрален водопровод от система „Камчия“ чрез помпена станция „Победа“. Това от своя страна ще гарантира добро качество на питейната вода, отговарящо на необходимите изисквания.
            След влизане в сила на Заповедта за одобряване на областния управител на област Бургас на ПУП-ПП предстои в Областна администрация Бургас да се внесе от ВиК-Бургас инвестиционен проект. След издаването на разрешението за строеж започват и дейностите по изграждането на водопровода за с. Димчево.
На срещата присъстваха експерти от Областна администрация Бургас, Община Бургас, Областно пътно управление, ВиК-Бургас, както и кметът на с. Димчево и представители на Инициативния комитет. Кметът на с. Димчево Елена Атанасова изрази личната си благодарност към областния управител проф. Мария Нейкова и от името на всички 400 души, живеещи в с. Димчево, за ангажираността и експедитивността на областния управител и екипа й.

Добавено : петък, 07 юни 2024 13:56 горе назад 147