Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

1.      Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2021 г. за област Бургас общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 1 115.6 млн. лв., при 1 000.1 млн. лв. през 2020 година.

2.      Битови отпадъци

В област Бургас образуваните битови отпадъци и през 2021 г., са 197 хил. т. или с 22.6% повече спрямо 2020 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци намаляват от 13.0 хил. т. през 2020 г. на 12.7 хил. т. през 2021 година. Регистрира се увеличение на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 142.7 хил. т. (2020 г.) на 165.7 хил. т. (2021 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната е 2021 г. е 73, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Бургас през 2021 г. са регистрирани 5 инсталации за третиране на битови отпадъци с обща заета площ от 92 дка.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2021 г. е 100.0% от общото население на областта, като за страната този показател е 99.9%.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Бургас е 481 кг. на човек, което е с 89 кг. повече спрямо 2020 година. През 2021 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 445 кг. на човек, или с 37 кг. повече спрямо 2020 година.

3.      Шумови нива

През 2021 г. в област Бургас са наблюдавани 37 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 до 60 dB, като 26 от наблюдаваните пунктове са с шумови нива над допустимите норми. С най-неблагоприятна акустична среда са 5 пункта, където са измерени максимални шумови нива в границите от 73 до 77 dB.

4.      Води

През 2021 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.9% от населението на област Бургас, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Бургас се оценява на 109 л/ден средно на човек, или със 7л/чов./ден. над средното потребление в страната.

През 2021 г. в област Бургас на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода е 0.2% от населението (2.4% през 2020 г.), при 3.0% за страната. В областта 78.5% от населението е свързано с обществената канализация.


 Методологични бележки

 

Целта на статистическото изследване е да се осигури информация за наличността и движението на дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП).

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение (ДМА - ЕП) включват:

- съоръжения, инсталации и оборудване, необходими за опазване и възстановяване на околната среда по направления (за отпадъчните води, въздуха, земята, обезвреждането на отпадъци, защитата от шума);

- апаратура за мониторинг и контрол.

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение не включват оборудването за опазване на чистотата на въздуха и намаляване на шума и вибрациите в работните помещения, т.е. дейностите за охрана на труда. ДМА - ЕП са част от общите дълготрайни материални активи в страната.

Данните за потреблението на питейна вода от домакинствата и селищата с услуги по водоснабдяване, канализация и пречистване са резултат от статистическото изследване „Водоснабдяване и канализация”, обхващащо изчерпателно ВиК дружествата.

Повeче информация и данни за статистика на околната среда са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=134) и на сайта на НСИ, рубрика „Околна среда“ (https://www.nsi.bg/node/2541/

Добавено : понеделник, 09 октомври 2023 11:08 горе назад 314