Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. В ОБЛАСТ БУРГАС

Окончателни данни

Брой и прираст на жилищните сгради

Жилищните сгради[1] в област Бургас към 7 септември 2021 г. са 109 035. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил със 7 776, или със 7.7%.

В общините Бургас (22 894), Несебър (10 623) и Руен (9 962) се намират 39.9% от жилищния сграден фонд в областта, като най-малък брой жилищни сгради има в община Малко Търново - 2 237, или 2.1%.

През периода 2011 - 2021 г. в 76.9% от общините има увеличение в броя на жилищните сгради, като най-голямо е то в община Приморско - с 24.1%, а най-малко в община Средец - с 0.6%. В община Малко Търново сградите намаляват с 20.3%.

  1. 1.      Жилищни сгради по общини в област Бургас към 7 септември 2021 година

Общини

Жилищни сгради  към 7.09.2021 (брой)

Жилищни сгради  към 7.09.2021 (%)

Прираст (брой)

Прираст (%)

Област Бургас

109035

100.0

7776

7.7

Айтос

8881

8.1

1147

14.8

Бургас

22894

21.0

2640

13.0

Камено

5538

5.1

44

0.8

Карнобат

9577

8.8

-52

-0.5

Малко Търново

2237

2.1

-570

-20.3

Несебър

10623

9.7

1768

20.0

Поморие

9043

8.3

1005

12.5

Приморско

3157

2.9

613

24.1

Руен

9962

9.1

722

7.8

Созопол

7827

7.2

1021

15.0

Средец

8437

7.7

47

0.6

Сунгурларе

6539

6.0

-753

-10.3

Царево

4320

4.0

144

3.4

 

Област Бургас е на 4-то място със 109 035 жилищни сгради или 5.1% от жилищния сграден фонд на страната.

В сравнение с 2011 г. в осемнадесет области, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) - с 16.6%, Благоевград - с 8.4%, и Варна - с 8.1%. Област Бургас е четвърта по ръст на жилищните сгради. В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен - с 5.8%, Ямбол - с 4.5%, и Русе - с 3.6%.

Вид на жилищната сграда

Към 7 септември 2021 г. в област Бургас къщите са 91 685 бр., или 84.1% от сградите, жилищните блокове, кооперациите - 9 557, или 8.8%, а вилите - 6 376, или 5.8%.


Фиг. 1. Структура на жилищните сгради по вид на сградата
в област Бургас

към 7 септември 2021 година

 

 

 

Основни характеристики на жилищния сграден фонд

Брой етажи

Преобладаващата част от жилищните сгради в областта са едноетажни - 54 737, или 50.2% от всички жилищни сгради в страната, и двуетажни - 37 651, или 34.5%, докато тези на шест и повече етажа са 2 568, или 2.4%. Най-много жилищни сгради на шест и повече етажа има в областите София (столица) - 9 598, Варна - 3 012, и Пловдив - 2 713, а най-малко в Смолян - 162, Видин – 198, и Разград - 201.

  Фиг. 2. Структура на жилищните сгради по брой на етажите и общини

в област Бургас към 7 септември 2021 година


 

Жилищни сгради по периоди на построяване

Жилищните сгради в област Бургас (23.8%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 - 1969 г. - 15.6%. Построените през 2010 - 2021 г. са 9.5%.

До 1959 г. най-много жилищни сгради са построени в общините Средец и Малко Търново съответно с 53.6 и 49.4%, а най-малко в община Несебър - с 11.3%. В периода 1960 - 1979 г., най-висок е делът на построените сгради в общините Айтос и Камено, съответно с по 38.2%. В община Несебър 71.8% от жилищните сгради са построени в периода 1980 - 2021 година.

В периода 2010 - 2021 г. най-нисък е делът на построените сгради в общините Сунгурларе и Карнобат, съответно 1.4 и 2.4%., а с най-висок дял са общините Несебър (22.2%), Приморско и Созопол - 13.8 %.

 

 Методологични бележки

Обект на преброяване на жилищния сграден фонд са жилищните сгради, включително тези, които към момента на преброяването не се използват за живеене.

Жилищна сграда е сграда, която по първоначално изграждане или чрез преустрояване е предназначена за постоянно обитаване и се състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60% от разгънатата ѝ площ.

За самостоятелна жилищна сграда се приема постройка, която е отделена от други постройки с разграничителни стени от основите до покрива и има отделен самостоятелен покрив.

За отделни жилищни сгради се приемат тези, които имат разграничителни стени помежду си, макар в отделни случаи да имат общ покрив.

За една жилищна сграда се приема и тази постройка, която макар да има два покрива (на различно ниво), представлява едно общо архитектурно цяло.

Сградата от тип къща-близнак, когато е построена на едно дворно място (парцел, поземлен имот), се приема за една сграда, а когато е построена на два парцела, се приема за две сгради.

Пристройката се смята за част от сградата, когато е конструктивно свързана с нея, т.е. когато е свързана с обща врата и когато има общи стени със сградата независимо от това дали има, или няма общ покрив с нея. Пристройката не се брои като отделна сграда.

Според вида си жилищните сгради са:

  • Къща - нискоетажна (от един до три етажа) жилищна сграда (свободно стояща, „на калкан“ или „близнаци“, терасовидна, редова и др.), при която всяко от жилищата има собствен вход директно от прилежащия терен. Тук се включват и сградите до три етажа с по едно жилище на етаж и общ вход от улица/двор. Тук се включват и къщите за гости и семейните хотели, в които поне 60% от площта се използва за обичайно пребиваване на лица и отговарят на определението за къща.
  • Жилищен блок, кооперация - сграда с ниска (2 или 3 етажа), средна (4 и 5 етажа) или висока (6 и повече етажа) етажност и с един или повече входове с общо стълбище към отделните жилища в съответния вход. Тук се отнасят и сградите на два или три етажа с две и повече жилища на етаж. Жилищни блокове, които имат повече от един вход, и тези, които са строени по секции (стъпаловидно), се приемат за една сграда. Тук се включват и къщите за гости и семейните хотели, в които поне 60% от площта се използва за обичайно пребиваване на лица и отговарят на определението за „Жилищен блок, кооперация“.
  • Сграда от смесен тип (над 60% жилищна площ) - сгради, в които повече от 60% от разгънатата застроена площ се използва за жилищни цели, а по-малко от 40% от площта - за нежилищни цели (търговски, административни и др.).
  • Общежитие - жилищна сграда, предназначена за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти или работници/служители.
  • Лятна кухня е отделна постройка, чиито помещения се ползват от домакинство, постоянно живеещо в жилищната сграда, към която принадлежи лятната кухня. За лятната кухня не се събира информация за жилище, а данните се отнасят към основното жилище.
  • Вила - сгради, които се намират в регулирани или нерегулирани вилни зони, частни имоти (лозя, градини) и др. и които по първоначално изграждане са предназначени за задоволяване на специфични нужди на населението - отдих, сезонно или временно жилище.
  • Сграда за колективно домакинство - интернати, пансиони, манастири, домове за отглеждане на деца, домове за стари хора, затвори и други подобни, в които живеят колективни домакинства.
  • Дом за временно настаняване на бездомни - сгради, в които временно се настаняват бездомни лица. За тези сгради не се събира друга информация.

Когато в жилищната сграда живее постоянно поне едно домакинство или лице, сградата се счита за обитавана. Сградата се счита за необитавана, ако в нея няма нито едно обитавано жилище, т.е. в нея не живеят постоянно домакинства и лица, но е годна за живеене.

Годна за живеене е тази сграда, на която подът, стените и покривът са здрави и устойчиви, прозорците са остъклени и има врати.

Повече информация и данни за жилищните сгради от Преброяване на населението и жилищния фонд могат да се намерят в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=360).[1] Жилищната сграда, която по първоначално изграждане или чрез преустройство е предназначена за постоянно обитаване и състои от едно или повече жилища, които заемат най-малко 60% от разгънатата и площ.

Добавено : четвъртък, 05 октомври 2023 14:56 горе назад 200