Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лицав област Бургас е 195.6 хил., от които 107.4 хил. са мъже и 88.2 хил. - жени.

Коефициентът на заетост в област Бургас през третото тримесечие на 2022 г. е 56.8% (при 55.4% за страната), съответно 65.7% за мъжете и 48.8% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (241.1 хил.) и преди област Стара Загора (143.2 хил.), а по коефициент на заетост - на 3-то място, след област Варна (60.9%) и преди област София (55.9%).

 

Фиг. 1. Коефициент на заетост по области през третото тримесечие на 2022 година

  През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 189.0 хил., от които 103.0 хил. са мъже и 86.1 хил. - жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.5%, съответно 79.3% за мъжете и 65.8% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (236.3 хил.) и преди област Стара Загора (139.8 хил.), а по коефициент на заетост - на 9-то място, след област Перник (72.7%) и преди област Ямбол (72.4%).

 

Фиг. 2. Коефициент на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години

по области през третото тримесечие на 2022 година

 

 Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването се извършва чрез лично интервю и обхваща обикновените домакинства в страната, подбрани на случаен принцип.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.06.2022 г., получени на база текущата демографска статистика, в които не са отразени данните от Преброяване 2021. Изключено е населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=94) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/3992/).

Добавено : вторник, 22 ноември 2022 11:24 горе назад 253