Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лицав област Бургас е 181.9 хил., от които 99.7 хил. са мъже и 82.2 хил. - жени.

Коефициентът на заетост в област Бургас през второто тримесечие на 2022 г. е 52.7% (при 53.7% за страната), съответно 60.8% за мъжете и 45.3% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (244.4 хил.) и преди област Стара Загора (146.3 хил.), а по коефициент на заетост - на 9-то място заедно с област Велико Търново (по 52.7%), след областите Благоевград и Хасково (по 53.7%) и преди област Пазарджик (52.4%).

 

Фиг. 1. Коефициент на заетост по области през второто тримесечие на 2022 година

 

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 175.8 хил., от които 95.4 хил. са мъже и 80.4 хил. - жени.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 67.4%, съответно 73.4% за мъжете и 61.4% за жените.

По брой на заетите лица област Бургас е на четвърто място в страната, след област Варна (240.6 хил.) и преди област Стара Загора (143.0 хил.), а по коефициент на заетост - на 15-то място, след област Пазарджик (68.2%) и преди област Добрич (66.9%).

 

Фиг. 2. Коефициент на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години

по области през второто тримесечие на 2022 година

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

При оценката на резултатите за първото тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 31.03.2022 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=94) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/3992/).

Добавено : четвъртък, 25 август 2022 11:49 горе назад 252