Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител Мария Нейкова издаде заповед за изземване срещу фирмата, разположила неоснователно и без правно основание чадъри и шезлонги върху имот – публична държавна собственост, представляващ част от морското дъно по КККР на Несебър (новообраз

Областният управител проф. Мария Нейкова издаде заповед за изземване срещу фирмата, собственик на хотел в гр. Несебър, за това че държи имот – публична държавна собственост, неоснователно, разполагайки без правно основание и без съгласието на собственика – Държавата, чадъри и шезлонги в имота, представляващ част от морското дъно по КККР на Несебър - новообразувана плажна ивица. Заповедта е издадена съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1 от ЗДС, а именно: „имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство.“
В рамките на административното производство и до датата на заповедта административният орган не констатира служебно, нито фирмата ангажира доказателства за основанията си да държи имота чрез поставяне на чадъри и шезлонги в него. Не се събраха доказателства и за основанията на дружеството да иска „да обезопаси имота за своя сметка“ за ползването му като плаж, изразено и в постъпилите от заинтересованата страна писма преди образуването на административното производство.
Собственикът на имота – Държавата, не е дал съгласието си нито в рамките на административното производство по издаване на тази заповед, нито по-рано дружеството „да продължи да държи плажната ивица безвъзмездно“. Собственикът на имота, т.е. Държавата, не е изразявал съгласие за поставяне на чадъри и шезлонги в имота или за приемане на предложението от фирмата за дарението им на Държавата. В становището на дружеството се съобщава, че е премахнало доброволно само поставените по-рано шезлонги, но не и разположените в имота чадъри. Ето защо, извършваните в имота действия от страна на дружеството, представляват държане без основание в закона за това.
С издадената от областния управител заповед дружеството се задължава да освободи държавния имот от разположените в него чадъри и шезлонги  до 08.00 часа на 22.08.2022 г. При липса на доброволно изпълнение на настоящата заповед ще се пристъпи към принудително изземване на държавния имот чрез освобождаването му от разположените в имота чадъри и шезлонги на хотела, собственост на дружеството на 22.08.2022 г. от 10.00 ч. в присъствието и със съдействието на органите на МВР.
Издадената заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й на страната пред Административен съд – Бургас по реда на АПК, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Добавено : петък, 19 август 2022 15:46 горе назад 291