Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Покана за провеждане на консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас

Изх. № 91-16-1/03.08.2022г.

 

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
гр. София,
бул. „Александър Стамболийски“ № 84,
ет. 2, офис 2,
тел. 0883 472 898,
e_mail: nikola_minchev@abv.bg
Лице за контакт:
Никола Георгиев Минчев

 

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
гр. София,
район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13,
02/ 490 09 51
e_mail: paunov@gerb.bg
Лице за контакт:
Цветомир Петров Паунов

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
гр. София,
бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А,
тел. 02/ 811 44 42,
факс: 02/ 811 44 42
e_mail: chairman@dps.bg
Лице за контакти:
Мустафа Сали Карадайъ

 

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
гр. София,
район Възраждане,
ул. Позитано № 20,
п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00,
0886 83 97 22,
факс: 02/ 981 21 85
e_mail: bsp@bsp.bg
Лице за контакт:
Аглика Стефчева Виденова

 

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
гр. София,
район „Триадица“,
пл. „България“ № 1,
НДК, зала 12,
тел. 02/ 494 99 25,
0877 797 307
e_mail: office@pp-itn.bg; tanyasarafova03@gmail.com
Лице за контакт:
Таня Пламенова Тимева

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
гр. София,
бул. Драган Цанков № 12 – 14,
ет 2, ап. 7,
тел. 0888 626 392,
e_mail: team@demokrati.bg
Лице за контакт:
Христо Любомиров Иванов

 

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
гр. София,
бул. „Христо Ботев“ № 111,
тел. 0887 731 474,
0878 655 672,
e_mail: mnstef@abv.bg
Лица за контакт:
Мария Николаева Стефанова
Петър Николаев Петров

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,  

 

С Указ № 213/01.08.2022г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 61/02.08.2022г.) е насрочено провеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В тази връзка и на основание чл. 60 от Изборния кодекс (Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) и Решение № 1198-НС от 02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам, че на 07.08.2022 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 47-мо Народно събрание: Коалиция „Продължаваме промяната“; Коалиция „ГЕРБ-СДС“; Партия „ДПС“; Коалиция „БСП за България“; Партия „Има такъв народ“; Коалиция „Демократична България – Обединение“ и Партия „Възраждане“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-то Народно събрание.

Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК.

Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 01.08.2022 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

Съставът на РИК със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите, е както следва:

- за коалиция „Продължаваме промяната“ – 5 членове;

- за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове;

- за партия „ДПС” – 3 членове;

- за коалиция „БСП за България” – 2 членове;

- за партия „Има такъв народ“ – 1 член;

- за коалиция „Демократична България – Обединение“ – 1 член;

- за партия „Възраждане“ – 1 член.

 

В случай че парламентарно представените партии и коалиции не са направили поименни предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областния управител, чрез жребий. (чл. 61, ал. 7 ИК).

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01.08.2022 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение № 1).

Документите, посочени по-горе, с изключение на буква „г“, се представят саморъчно подписани, без да е необходима тяхната нотариална заверка.

 

За членове на районна избирателна комисия се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларацията (приложение № 1), а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на районната избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси, по електронна поща, и обявена на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http:// www.bs.government.bg.

 

Приложение№ 1:  Декларация от лицата, предложени за членове на РИК, в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

СТОЙКО ТАНКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 03 август 2022 13:53 горе назад 479