Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областният управител с уведомление до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за ерозионните и абразионни процеси между солниците и кв. Сарафово

До трайното укрепване и отводняване на имота е необходимо да се забрани движението по него

 

Във връзка с изнесената информация в медиите за възникнало свлачище между солниците на гр. Бургас и кв. Сарафово, което застрашава от пропадане велоалеята, е необходимо да се направи следното уточнение:

За овладяване на засягащите територията свлачищни процеси е реализиран обект „Укрепване на свлачище кв. Сарафово”, гр. Бургас, финансиран със средства от държавния бюджет с възложител областен управител на област Бургас и МРРБ. Обектът е въведен поетапно в експлоатация и са издадени разрешения за ползване съответно през 2001 г., 2020 г. и 2021 г. при спазване на всички законоустановени норми и правила.

При изпълнението на строителните дейности в ПИ с идентификатор 07079.20.479, който е държавна собственост, е реализизран временен технологичен път (обект на срутването), обслужващ доставката на материали и преминаването на строителна техника. За ползване на пътния достъп извън обхвата на инвестиционния проект е изпълнена временна скална защита на откоса. След приключване на обекта временният път е използван като връзка (пешеходна и велосипедна) между солниците на гр. Бургас и кв. Сарафово. В имота са положени асфалтова настилка и осветление от община Бургас без необходимото разрешение за строеж и без учредени вещни права в полза на общината.

Във връзка с постъпилите сигнали относно състоянието на откоса със заповед на областния управител е назначена междуведомствена комисия за изясняване на причините за възникналите пукнатини и пропадания в поземления имот. Препоръката на експертите за трайно решаване на проблема с ерозионните и абразионни процеси в имота е да се предприемат мерки за отвеждане на повърхностните води, постъпващи от платото към морето.

Областният управител Стойко Танков е информирал още през месец май с писмено уведомление Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, след което в допълнение ще бъдат и заявени необходимите средства за проектиране и строителство за стабилизиране на проблемния участък и отводняване на съседната територия.

Към настоящия момент до трайното укрепване и отводняване на имота е необходимо да се забрани движението по него.

                       

Добавено : сряда, 27 юли 2022 16:37 горе назад 767