Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

1.        
Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1.1.   Музеи

Към 31.12.2021 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 101.3 хил. фондови единици и в сравнение с 2020 г. техният брой намалява с 2.2%. Цифровизирани са 16.9 хил. фондови единици, което е с 0.6% повече в сравнение с предходната година.

Посещенията в музеите в област Бургас през 2021 г. са 131.0 хил. и съпоставени с 2020 г. се увеличават с 61.5%. В дните със свободен вход са осъществени 7.1% от посещенията на музеите (9.3 хил.). Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 29.2 хил., или със 150.5% спрямо предходната година.

 

Фиг. 1. Посещения в музеите в област Бургас

 

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2021 г. е 125 и намалява с 4.6% в сравнение с 2020 година.

 

1.2.   Сценични изкуства

През 2021 г. в действащите 3 театъра в област Бургас са организирани 486 представления, които са посетени от 43.8 хил. зрители. В сравнение с 2020 г. представленията се увеличават с 60.9%, а посещенията - с 22.7%. Средният брой посетители на един театър през 2021 г. е 14.6 хил. и в сравнение с предходната година се увеличават с 2.7 хиляди. През 2021 г. средният брой посетители на едно представление в сравнение с 2020 г. намалява с 28 (90).

1.3.   Библиотеки

През 2021 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици остава непроменен спрямо предходната година (2). Библиотечният фонд се състои от 909.8 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. Регистрираните в тези библиотеки читатели са 9.4 хил., като 71.6% (6.8 хил.) от тях са жени. Посещенията в библиотеките са 171.5 хил., а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 13 броя. С най-висок дял от общия библиотечен фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 77.8% (707.6 хил.).

2.        
Аудио-визуална дейност

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

2.1.   Кина

В края на 2021 г. броят на киноекраните в област Бургас е 14. Средната посещаемост за годината на екран е 11 739 лица.

 

1. Кина, екрани, прожекции и посещения

 

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Кина

5

6

6

2

5

Екрани

14

15

15

11

14

Прожекции

18 063

18 140

17 772

9787

12235

Посещения

352 225

328 604

345 153

78869

164345

 

През 2021 г. прожекциите в кината се увеличават с 25.0%, а посещенията - със 108.4% в сравнение с 2020 година.

През 2021 г. са прожектирани 175 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 27 български, 8 европейски, 138 от САЩ, и 2 от други страни.

2.2.     Радиопрограмна дейност

През 2021 г. броят на регистрираните и лицензирани радиооператори в област Бургас е 6 и в сравнение с предходната година намаляват с 14.3%. Излъчени са 43.7 хил. часа радиопредавания, или с 0.9% (391 часа) по-малко в сравнение с 2020 година.

2.3.        Телевизионна програмна дейност

През 2021 г. в Бургаска област действат 3 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 23.7 хил. часа, като в сравнение с предходната година са по-малко с 0.8%.

 

Методологични бележки

 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база. В броя на музеите се включват самостоятелните музеи, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г.) и извършвали дейност през съответната година.

Сценичните изкуства са предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцени, места, представления, посетители, постановки по националност на автора, включително нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди единици. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.

Повeче информация и данни от изследванията в областта на културата могат да се намерят в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=36) и на сайта на НСИ, раздел „Култура“ (http://www.nsi.bg/node/3552/).

Добавено : петък, 17 юни 2022 11:28 горе назад 324