Денонощна телефонна линия в помощ на гражданите на Украйна:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ БУРГАС КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 104.5 хил. жилищни сгради, като спрямо 2020 г. броят им се увеличава със 176. В градовете се намират 48.7 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.0% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.7 хил. или 45.6% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.7 хил. или 38.9%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 8.5%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 51.7%, а в селата тухлените с гредоред - 58.3%.

Към 31.12.2021 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.5 хил. или 50.2% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.9 хил. (35.3%), триетажните са 8.8 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.3 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 21.9%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3% (фиг.1).

 

Фиг. 1. Жилищни сгради в област Бургас към 31.12.2021 г. по периоди

на построяване

 

 

Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област Бургас е 294.7 хиляди. В градовете се намират 225.7 хил. жилища или 76.6% от общия брой (табл. 1).

 

1. Жилища в област Бургас към 31.12. по местонамиране

 

 

 

 

 

(Брой)

 

2017

2018

2019

2020

2021

Общо

288212

289719

291749

293250

294693

В градовете

219615

220995

222989

224416

225693

В селата

68597

68724

68760

68834

69000

 

Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2021 г. е 721, като в градовете тя е 725, а в селата - 707. През предходната година стойността на показателя за областта е 716 жилища, съответно 721 в градовете и 699 - в селата.

В края на 2021 г. в област Бургас 115.0 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 85.8 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 52.1 хиляди. В градовете на областта 41.9% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.7% са едностайни и 14.5% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 29.7%, с четири и повече стаи - 28.0% и едностайните - 9.3%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 267.0 хил. или 90.6% от общия жилищен фонд на област Бургас.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 711.4 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 77.1% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 70.3 кв. м., като от градовете тя е 70.7 кв. м., в селата - 68.8 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 42.6 кв. м., като за градовете тя е 43.0 кв. м., а за селата 41.5 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 294.7 хил. жилища в област Бургас 74.1% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.2%, електрифицираните само с водопровод - 2.4%, а само електрифицирани - 1.1%.


 Методологични бележки

 

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за:

- жилищните сгради;

- жилищата в жилищните сгради;

- площта на жилищата.

Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.

Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административно-териториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Повече информация и данни за жилищния фонд са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=151) и на сайта на НСИ, раздел „Жилищен фонд“ (http://www.nsi.bg/node/3087/).

 

Добавено : вторник, 14 юни 2022 11:40 горе назад 99 pdf