Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ВАЖНО!!! Често задавани въпроси във връзка с процедура за набиране на проектни предложения през 2022 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година със срок на кандидатстване до 13.06.2022

 

ВАЖНО!!! Често задавани въпроси

във връзка с процедура за набиране на проектни предложения през 2022 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година със срок на кандидатстване до 13.06.2022 г.

 

  1. Изпълнили сме проект по Национална програма за младежта (2021-2025) за 2021 г. Представили сме окончателен съдържателен и финансов отчет през м.май 2022 г., но към днешна дата няма получено становище на експертна комисия за разглеждане и приемане или отхвърляне на окончателния отчет, респективно заповед за одобрение на окончателно плащане/ констативен протокол за окончателно плащане или сума за възстановяване по договора. Ние допустим бенефициер ли сме по тази процедура?

Да, вие сте допустим бенефициер. Съгласно Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година „Не са допустими за финансиране кандидати, които са сключили договори за предоставяне на целево финансиране през същата година по тази или други програми, администрирани от Министерството на младежта и спорта или имат одобрен текущ проект по национални програми за младежта от предходен период, за който НЕ Е предаден краен финансов и съдържателен отчет.“

  1. Изпитвам затруднения при попълването на формуляра за кандидатстване. Къде мога да намеря допълнителна информация за попълването?

Насоки можете да намерите в Указанията за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по програмата, които са част от документите по процедурата, точка II. Ръководство за попълване на формуляр за кандидатстване и съпътстващи документи.

  1. Подадохме проектно предложение в деловодството на Министерството на младежта и спорта и имаме входящ номер. Разработихме и второ проектно предложение, което също е подадено в деловодството в указания срок по процедурата. Кое предложение ще бъде разгледано и оценено?

Съгласно Указанията за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по програмата, т. 10, в случай на подадени повече от един проекта, ще бъде оценено и съответно - договор ще бъде сключен само за изпълнение на проектното предложение, което е подадено първо в деловодната система на ММС, освен ако не е предвидено друго в съответната конкурсна процедура.

  1. За проектите с местен обхват е предвидено включване на „поне три различни от допустимите дейности по избраната тематична област.“ Какви следва да бъдат те?

В т.Х, III „Проекти с местен обхват“ от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 година са изброени допустимите дейности за проектите с местен обхват. Минимално следва да се изпълнят 3 (три) дейности от приложения списък, като те следва да са различни по вид, а не от един вид. Например, не е допустимо изпълнението на 3 (три) обучения, а следва да се организират 3 (три) различни от допустимите дейности, например обучение, проява със спортен характер и кампания от информационен характер.

  1. В т.Х, I „Проекти с регионален обхват“ от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта се предвижда изпълнение на задължителните дейности, както следва: „Провеждане на 1 (един) тридневен младежки фестивал (2 нощувки, 3 дни), осъществен в 3 (три) областни града, в два различни райони за планиране от ниво 2 , с три задължителни компонента.“ Колко концерта трябва да организирам?

Общо 3 (три) концерта, предвид организирането на по 1 (един) младежки фестивал във всеки от трите областни градове, всеки от който е в рамките на 3 дена (съдържащ двудневен обучителен модул, еднодневен дискусионен форум и концерт).

  1. Съгласно Общите условия на програмата, е задължително одобрение от министъра на младежта и спорта на визии, материали, видео клипове, интернет банери, послания и други компоненти на творческата концепция, разработване на детайлен медиен план, съдържащ избраните комуникационни канали, конкретни радио станции, брой излъчвания наситеност за достигане до целевата група, след сключване на договор, но в проекта не се предвиждат дейности, които да включват създаването на видео клипове, интернет банери или излъчване по радио станции. Следва ли да предвидя някакви други дейности, извън посочените в т.Х от Програмата за всеки проект с различен териториален обхват или да предприема други действия след сключване на договор в този аспект?

Само в случаите, когато е посочена такава задължителна или допустима дейност, която е избрана от кандидата за изпълнение, за съответния обхват на проект, е нужно да се предприемат действия по одобрение на концепцията на съответните материали в кратка описателна форма, медийния план или други от министъра на младежта и спорта . В случай, че задължителните и допустими дейности не предвиждат такива, подлежащи на одобрение, не е нужно да се инициира такова.

  1. В Раздел ІХ. Общи условия е записано, че „При изпълнението на обучителни дейности, свързани със съвместно участие на младежи, то групите следва да не надвишават 20 души, като младежите от една група следва да бъдат подбрани по възраст както следва: 15  – 19 години; 20 – 24 години; 25 – 29 години.“ В Част „Проекти с местен обхват“ е записано „провеждане на обучения и програми за сформиране на умения по избраната тема с минимум 30 (тридесет) участника (разделени в три възрастови групи, които не надвишават 10 души, като младежите от една група следва да бъдат подбрани съгласно раздел ІX Общи условия)“. От колко човека следва да се сформира група за обучение за проект с местен обхват?

Т. ХІ Общи условия по Програмата касаят цялостното изпълнение на всички обучения, финансирани по Програмата, освен ако не е посочено изрично изискване, както е в Част „Проекти с местен обхват“, за които обученията следва да бъдат в групи по 10 човека.

  1. Възможно ли е да бъдат обхванати млади хора от целевата група, само от една възрастова група?

Възможно е. Но следва да се има предвид, че съгласно Методиката за качествена оценка и финансово съответствие на проектни предложения по Програмата, част от в Указанията за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по програмата, е предвиден критерии, който касае обхващането на под-категории на целевата група

Добавено : сряда, 08 юни 2022 13:24 горе назад 227