Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

  • През учебната 2021/2022 година в детските градини са записани 13 236 деца;
  • През 2021 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 563 и 1 105 ученици;
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2021/2022 учебна година е 6 985;
  • Към 31.12.2021 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 46 лица.

 

Предучилищно образование

 

Към 1.12.2021 г. в област Бургас са функционирали 109 самостоятелните детски градини с директор, като броят им в сравнение с предходната учебна година остава непроменен. В тях са записани 13 236 деца, от които 6 730, или 50.8% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.7% (фиг. 1).

 

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Бургас

 


 

Местата в детските градини се увеличават от 14 757 за учебната 2020/2021 г. до 14 951 за 2021/2022 година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване[1], за учебната 2021/2022 година е 79.0%, или 0.2 процентни пункта повече спрямо учебната 2020/2021 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 121 (120 за страната) през учебната година. В една група са записани средно 24 деца (24 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 173, от които 1 108 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 0.2%, а броят на детските учители - с 1.0%.

 

Общо образование

 

Към 1.12.2021 г., учебни занятия в област Бургас се водят в 119 общообразователни училища, от които 5 начални, 77 основни, 5 обединени, 6  гимназии и 26 средни училища. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища се увеличава с 0.9%. Броят на учениците в общообразователните училища е 35 665.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Бургас по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) учат 14 717 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) - 12 773 ученици, а в VIII - XII клас - 8 175.

През 2021 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Бургас са 3 897 ученици.

През учебната 2021/2022 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните училища на областта, са получили 1 563 души. В сравнение с предходната учебна година броят им намалява с 29.2%.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици (I - XII клас), е 87.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите поне един чужд език - с 70.3%.

Учителите (без директори и заместник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните училища са 3 188 през учебната 2021/2022 година. От тях 95.9% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 3.8% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.3% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените - 87.0% от общия брой на учителите.

Професионално образование и обучение

 Професионалното образование и обучение през учебната 2021/2022 г. в област Бургас, се осъществява в 16 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в тях е 10 413.

 

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.4% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2021 г. степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 9 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки;
  • 106 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните паралелки;
  • Трета степен професионална квалификация през 2021 г. са придобили 833 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите[2] „Услуги за личността“ - 26.2%, следван от този на учениците в „Технически науки и технически професии“ - 25.7%.

През 2021 г. с диплома за завършено средно образование от училищата в системата на професионално образование и обучение са завършили 1 105 души.

През настоящата учебна година преподавателите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 698.

През 2021 година в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи са записани 503 лица на възраст 16 и повече години. По записани степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 342, втора степен - 100, и трета степен - 61.

 

Висше образование

 

През учебната 2021/2022 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ е 7 031, което е с 824, или с 13.3%, повече в сравнение с предходната учебна година.

 

Колежи (образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“)

 

През учебната 2021/2022 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите се обучават 601 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 44 души, или с 6.8%.

През 2021 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 131 студенти, от които 76 (58.0%) са жени.

Преподавателите в колежите са 41, като от тях на основен договор са 31, или 75.6%.

 

Университети (образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“)

 

В област Бургас в университетите през учебната 2021/2022 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ се обучават 6 384 души. В сравнение с предходната година техният брой се увеличава с 860, или с 15.6%. В частни учебни институции са записани 2 701, или 38.7% от студентите.

През 2021 г. в област Бургас висше образование, степен „бакалавър“, са завършили 612 студенти, от които 405 (66.2%) са жени. През същата година ОКС „магистър“ са получили 564 студента, от които 376 (66.7%) са жени.

Студентите - български граждани, са 5 958, или 93.3% от всички студенти в университети, и в сравнение с предходната година техният брой се увеличава с 9.2%. Чуждестранните студенти са 426, което е близо шест пъти повече спрямо миналата учебна година.

Броят на дипломираните е най-висок в областите на образование „Образование“ (23.0%), „Бизнес и администрация (19.3%), „Технически науки и технически професии“ (16.6%), „Право“ (9.0%) и „Науки за обществото и човешкото поведение“ (7.3%).

През учебната 2021/2022 г. студентите са обучавани от 574 преподаватели, от които жените са 359. На основен трудов договор работят 209 души, или 36.4% от общия брой.

 

Образователна и научна степен „доктор“

 

Към 31.12.2021 г. в област Бургас се обучават общо 46 докторанти, като 45.6% от тях са жени.

Чуждестранните докторанти са 7, или 15.2% от общия брой.

Новоприетите докторанти през 2021 г. са 23, от които 8, или 34.8% са жени.

През 2021 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 6 души, от които 4, или 66.7%, са жени.


Методологични бележки

 От 2021/2022 учебна година Националният статистически институт (НСИ) промени източника на данни за изследванията на предучилищното и училищното образование, като използва изцяло информация от административните регистри на Министерството на образованието и науката, поради което е налице прекъсване на динамичния ред. Допълнителна информация е публикувана на интернет сайта на НСИ към метаданните за изследванията (https://nsi.bg/bg/node/3415 и (https://nsi.bg/bg/node/3433).

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба в България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011) и съпътстващите я методически ръководства.

МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории.

Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.

Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.

Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

Повече информация и данни за статистиката на образованието могат да се намерят на сайта на НСИ (http://www.nsi.bg), раздел „Образование и учене през целия живот“, както и в Информационна система ИНФОСТАТ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=42


[1]Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

[2]За професионалното образование и обучение областите на образование са представени според Списъка на професиите за професионално образование и обучение (утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г. на министъра на образованието и науката.

Добавено : понеделник, 23 май 2022 11:21 горе назад 382