Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Становище на Областна администрация Бургас до Община Бургас относно проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII – 142, кв.1 по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас,ПИ с идентификатор 07079.618.1050 - прилежащ терен към "Старата Фрегатa"

           Изх. № 08-00-258(1)/11.03.2022 г.

            ДО

            ДИМИТЪР НИКОЛОВ

            КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

           

             

 

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

             В Областна администрация Бургас е постъпило Ваше писмо с вх. № 08-00-258/ 28.02.2022 г. относно изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII – 142, кв.1 по плана на „Приморски парк“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.1050 по КК на гр. Бургас.

            На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и предвид качеството на държавата на заинтересована страна по чл. 131 ЗУТ като собственик на ПИ с идентификатор 07079.618.141 по КК на гр. Бургас, моля при одобряването на проекта да бъдат съобразени следните възражения:

            Съгласно представената извадка от действащия план за регулация и застрояване (черт. 1/4), УПИ VII - 142, кв.1, представляващ ПИ с идентификатор 07079.618.1050 по КК на гр. Бургас, е с площ от 885 кв.м. и с показатели за застрояване за устройствена зона „Ц“ по ОУП на гр. Бургас, както следва: височина – до  7,5м,  плътност – до  20 %, Кинт – до 0.5, П озел. – мин 70%. С проекта за изменение на ПУП – ПРЗ от УПИ VII - 142, кв.1 се обособява нов УПИ VII с площ от 605 кв.м. „за смесена многофункционална сграда" с показатели за застрояване за устройствена зона „7/Ц“ по ОУП на гр. Бургас, както следва: височина – до 3 ет. (до 10м), плътност – до 100%, Кинт – до 5.0, П озел. – мин 20% и задължително паркиране в границите на УПИ.

            Във Вашето писмо се посочва, че петното за новото застрояване е на нормативни отстояния от регулационните граници, а в графичната част (чертеж 4/4), ограничителната линия на застрояване съвпада с регулационните граници на УПИ VІІ. С изменението на ПУП-ПРЗ се предвижда прокарване на нова пешеходна алея около новообразувания УПИ с минимална ширина 2,25 м, която според писмото Ви осигурява достъп до морски плаж „Бургас – централен“, разположен в ПИ с идентификатор 07079.79.618.141 по КК на гр. Бургас. Обръщам Ви внимание, че към настоящия момент пешеходният достъп до морския плаж е осигурен от съществуващи в близост алеи и подходи. Територията на ПИ с идентификатор 07079.618.1050 по КК на гр. Бургас не се използва и не е необходима за пешеходно преминаване до плажа, поради което и не се налага обособяването на алея в неговите граници. Прави впечатление, че проектната алея не осигурява директна връзка между улицата и плажа, а обгражда новобразувания УПИ VІІ от север, изток и юг и формира нови регулационни граници, така че имотът да не граничи с плажната ивица. Описаното проектно решение очевидно не може да се обоснове с нуждата от осигуряване на достъп до плажа, а преследва друга цел - да се изолира УПИ VІІ от морския плаж, с който имотът граничи понастоящем, и така да се заобиколи изискването на чл. 31, ал. 6 от Закона за устройство на територията за минимално отстояние на застройката от плажната ивица. Съгласно посочената норма разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж следва да бъде по-голямо или равно на височината на застрояването. Съобразно предвидената в проекта височина на застрояване в УПИ VІІ минималното разстояние от линията на застрояване до границата на имота с морския плаж би следвало да бъде 10 м. С проектираната алея това разстояние се намалява до 2,25 м., тъй като алеята елиминира контакта на имота с плажната ивица. Предвид конкретната ситуация, такова изменение, макар и само по себе си да е допустимо, би било незаконосъобразно поради несъответствието му с целта на закона и опита да се преодолее нормативноустановено ограничение.

            На следващо място УПИ VII – 142, кв.1 по плана на „Приморски парк, (ПИ с идентификатор 07079.618.1050 по КК на гр. Бургас), съгласно опорния план на културно – историческото наследство, централна градска част, попада в зона „Единична недвижима културна ценност паметник на парково и градинско изкуство – контактна зона“, в която съгласно специфичните правила и нормативи не се допуска прокарване на нови алеи. Съгласно чл. 79 от Закона за културното наследство (ЗКН), имотът попада в териториалния обхват на недвижимата културна ценност и представлява част от охранителната й зона. Във връзка с чл. 78, ал. 5 и чл. 80, ал. 3 от ЗКН, устройствените планове се съгласуват по реда на чл. 84 с Министерството на културата, което от представените материали не е видно.

            Предвид гореизложеното, считам за необходимо да съгласувате проекта за изменение на ПУП-ПРЗ с министъра на културата.

            Моля на основание чл. 128, ал. 3 и  ал. 5 от ЗУТ  да изпратите съобщение за изготвения проект за изменение на ПУП – ПРЗ на министъра на туризма, в чието управление е ПИ с идентификатор 07079.618.141 по КК на гр. Бургас - морски плаж „Бургас – централен“.

 

               СТОЙКО ТАНКОВ

           Областен управител на област Бургас

Добавено : понеделник, 14 март 2022 13:59 горе назад 434