Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”

Инвестираме във вашето бъдеще

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейки фонд
за регионално развитие
Оперативна програма

“Развитие на конкурентоспособността на българската иономика”
2007-2013


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

  PROJECT BG161РО003 – 4.2.01-0001,“PROMOTION OF THE INTERNATIONALIZATION OF THE BULGARIAN ENTERPRISES”

 Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001,“НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”

 This project is financed by the European fund for regional development through an Operational programme “Development of the competitiveness of the Bulgarian economy” 2007 – 2013

 Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013

 П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

7 март 2012 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП)

организира информационни срещи по проект

“Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в 27 областни града в страната по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Информационната среща в гр. Бургас ще се проведе на 15 март (четвъртък) от 10:00 ч. в зала на Областна администрация Бургас (1 етаж) на адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 1.

По време на срещите експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите и условията за участие на българските фирми в:

  • специализирани международни изложби и панаири;
  • бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни;
  • обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятия;
  • регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg

Проект “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, стартира на 22 април 2010 г. със срок за изпълнение три години. Общата му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските фирми.

Добавено : понеделник, 12 март 2012 00:00 горе назад 2351