Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Областна администрация прави опит да запази имот като държавна собственост

Областна администрация прави опит да запази имот като държавна собственост
Целта на държавата е да съхрани имота в партньорство с друга организация, с което да защити максимално обществения интерес
Областна администрация Бургас предприема действия, за да се намери държавна институция, предприятие или друга държавна организация, на която да бъде предоставена безвъзмездно в управление сграда, находяща на ул. „Булаир“ №5. Желанието на областния управител е имотът да остане държавна собственост. Сградата е в лошо техническо състояние и се нуждае от спешен ремонт. Тъй като Областна администрация Бургас не разполага с финансов ресурс за извършването на ремонт и поддръжка на имота, на основание чл.15 ал.1 от ЗДС, имоти - държавна собственост, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на ведомствата и общините при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на Закона.
Освен на държавни институции и предприятия имотът може да бъде предоставен, но възмездно, на дружества и организации, които не попадат към държавното управление.
Сградата, която до 2019 г. се е използвала за жилищни нужди, в момента е необитаема, предвид лошото й техническо състояние. В случай, че постъпи искане до областния управител от субект, отговарящ на Закона за държавната собственост, имотът, който ще се предостави представлява терен с идентификатор 07079.618.45 с площ от 831 кв.м., ведно с разположената в нея сграда с идентификатор 07079.618.45.3 със застроена площ от 230 кв.м. Сградата се състои от два самостоятелни обекта на три нива. Двата обекта са със самостоятелни входове и вътрешна самостоятелна стълбищна клетка, всеки от тях е с разгъната застроена площ приблизително 300 кв.м.
Областна администрация Бургас през годините е търсила многократно допълнителни средства от държавния бюджет за извършване на ремонтни дейности и поддръжка на имота, но такива до този момент не са предоставяни.
Целта на държавата е да съхрани имота в партньорство с друга организация. По този начин ще се гарантира запазването на сградата в параметрите, в които съществува и ще се защити максимално общественият интерес.
Другата възможност за възстановяване на сградата е имотът да бъде продаден на търг. На този етап това се разглежда като последна стъпка в разрешаване на казуса. Усилията на администрацията са насочени към намирането на организация, която да придобие правото на управление съгласно Закона.

Добавено : сряда, 16 февруари 2022 11:12 горе назад 346