Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2021 г. намаляват с 10.1 хил, или с 8.3%, спрямо края на юни 2021 г., като достигат 111.6 хиляди.

Спрямо края на септември 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Операции с недвижими имоти“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“.

 

Фиг. 1. Наети лица по икономически сектори в област Бургас - брой

 

 

 

В края на септември 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.5%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ и „Селско, горско и рибно стопанство“, а най-голямо намаление - в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Добивна промишленост“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 17.3% и 15.9%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. е 1 188 лв., при 1 520 лв. средна за страната.

 

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области

през третото тримесечие на 2021 г. - левове

 

 

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през третото тримесечие на 2021 г., област Бургас се нарежда на 17-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 068 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 999 лв., Кюстендил - 1 019 лв. и Видин - 1 029 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Операции с недвижими имоти“ - с 12.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 3.1%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 11.5%, а в частния сектор - с 4.7%.

 

Фиг. 3. Средна брутна месечна работна заплата по икономически сектори

в област Бургас – левове

 

 

Методологични бележки

 

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.

Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труд“ (http://www.nsi.bg/node/3920/).

Добавено : петък, 19 ноември 2021 15:55 горе назад 505