Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: governor@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30
тел.: 056/894 149; 056/894 112

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании

 Областният съвет за развитие определи „Северен обход на град Айтос“ за обект с регионално значение

Областният съвет за развитие определи „Северен обход на град Айтос“ за обект с регионално значение
„Северен обход на град Айтос“ е вече приет за обект с регионално значение, което е и първата стъпка по неговото бъдещо реализиране. Това стана факт на проведеното днес редовно заседание на Областния  съвет за развитие, на което общините от бургаска област представиха плановете си за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., приети от общинските съвети. Присъстващите днес членове на Съвета единодушно гласуваха и подкрепиха изграждането на обходен път, който ще извежда тежкотоварния трафик извън населеното място на гр. Айтос.
Областният съвет за развитие беше срочно организиран и председателстван от областния управител проф. Мария Нейкова, която заяви пред аудиторията, че е време за реални решения и конструктивни действия, които не само да минимизират последствията, но и да елиминират негативната статистика за човешки жертви не само в гр. Айтос, но и в бургаска област.
Други проекти, които са заложени за реализация през програмния период на община Айтос са свързани с осигуряване на среда за отдих и спорт, които обхващат ремонт на съществуващи и изграждането на нови обекти, прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради, подобряване на уличната мрежа. Общинската администрация планира изграждане на нови и ремонт на съществуващи общински жилища, включително и тяхното обзавеждане, поставяне на видеонаблюдение в населените места и изграждането на паркинги. Предстои модернизация и реконструкция на сградния фонд на културните институции, на Младежкия дом и бизнесцентъра. Ще се закупи оборудване за прилагане на съвременни методи на обслужване и лечение на айтоската многопрофилна болница. Продължават своето развитие и редица социални услуги на територията на община Айтос.
Община Карнобат е заложила в плана си за следващите 6 години мерки за развитие на селското стопанство и преработващата промишленост. Консервационно-реставрационни дейности и текущи ремонти на храмове са малка част от мерките, които са заложени за опазването на културно-историческото наследство. Предстои устройство и маркиране на туристически пътеки. Има изготвен технически проект за изграждане на спортни площадки и зали за хора в неравностойно положение. Готов за реализация е и проектът за биологична рекултивация на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Карнобат“. Все още на етап проектна идея е изграждането на сепарираща инсталация за сортиране и обработка на смесени битови отпадъци на площадка на ПСО, изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на площадка на ПСО в гр. Карнобат, както и обновяването на гробищния парк в гради и др., ориентирани да осигурят териториална концентрация на мерките, проектите и финансовите ресурси за развитието на общината в перспектива до 2027 г.
Община Руен акцентира върху готовността си да реализира в програмния период 112 проекта на обща стойност около 208 хил. лв., обхващащи всички аспекти на развитие на общината – социални дейности, туризъм, административни услуги, инфраструктура и др.
Община Несебър ще продължава да насочва своите усилия към спазване изискванията на ЮНЕСКО за опазването на световното културно наследство, където спада голяма част от морския град. Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училищна сграда, детски градини, изграждане на велоалеи, завършване на дейностите по водни проекти по населени места, изграждане на паркинги и детски площадки са само малка част от амбициозната проектна програма на Община Несебър.
Община Приморско е заложила на три стратегически цели: рехабилитация и обновяване на общинската пътна и улична инфраструктури; подобряване на водопроводната и канализационната мрежи; благоустрояване на публични пространства и терени за отдих. За обновяването на общинската пътна и улична мрежа общинската администрация предвижда рехабилитация и изграждане на нови общински пътища, модернизиране и доизграждане на уличната инфраструктура, вкл. и велоалеите, както и обновяване на съществуващи и изграждане на нови пешеходни и пътни мостове. За реализирането на втората стратегическа цел предстои ремонт, рехабилитация и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежа на територията на цялата община; възстановяване на резервното водозахранване на гр. Приморско, както и интегрирано управление на отпадните води - ремонт, реконструкция и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и КПС в населените места на общината. Модернизация на уличното осветление, обособяване на зони за паркиране, както и проектиране, изграждане и ремонт на публични пространства за широк достъп и отдих са част от мерките, които ще разширят зоните за отдих. Предстои проектиране, реконструкция на съществуващи и изграждане на нови брегоукрепителни съоръжения, пристанища и кейове. Ще се реконструира и изгради местен път - Писменово–Визица, общ. Малко Търново като връзка с международен път Бургас-Малко Търново-Инстанбул и др.
Общият индикативен бюджет на Община Средец за реализиране на стратегически проекти е надхвърля 177 млн. лв. Приоритетни за общината проекти са: модернизиране и благоустрояване на съществуващите индустриални зони в град Средец; опазване на горите от горски пожари; саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни  и еднофамилни жилищни сгради; реконструкция на улична мрежа; ремонт и възстановяване на туристически обекти; ремонт на сгради общинска собственост.
Докладите си представиха днес само тези общини, чиито планове за развитие до 2027 г. са минали на обсъждане и приети на редовни заседания на общинските съвети.
„Искрено се надявам, че общинските администрации ще съумеят да изпълнят проектите, заложени в плановете им, защото те са основополагащи не само за визията на конкретното населено място, но и за привличане на инвеститори и подобряване качеството на живот на населението. Това е предпоставка и област Бургас да се утвърди като притегателно място както за бизнес, така и за живеене“, каза проф. Мария Нейкова.
Плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. са публикувани на интернет страниците на общинските центрове.

Добавено : петък, 01 октомври 2021 17:04 горе назад 119 pdf