Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Консултации относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

С Указ № 130/10.05.2021г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 39/12.05.2021г.) е насрочено провеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

В тази връзка и на основание чл. 60 от Изборния кодекс (Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) и Решение № 5-НС от 12.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам, че на 14.05.2021 г. от 9.30 ч. в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 45-то Народно събрание: Коалиция „ГЕРБ-СДС“; Партия „Има такъв народ“, Коалиция „БСП за България“;- Партия „ДПС”; Коалиция „Демократична България”, Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“.

В консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.

Всяка парламентарно представена партия или коалиция, има право на поне един член във всяка РИК.

Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

 

При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции  в 45-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 10.05.2021 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

При спазване на горните изисквания, РИК на 2-ри Бургаски изборен район е със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва следното съотношението между партиите и коалициите:

 • за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 5 членове,
 • за партия „Има такъв народ“ – 4 членове;
 • за коалиция „БСП за България” – 3 членове;
 • за партия „ДПС” – 2 членове;
 • за коалиция „Демократична България“ – 2 членове,
 • за коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ – 1 член.

 

В случай че парламентарно представените партии и коалиции, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал. 7 ИК).

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

 • писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
 • Ø заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
 • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
 • копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);
 • Ø предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
 • Ø декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

За членове на районна избирателна комисия се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на районната избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Настоящата покана ще бъде обявена на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http:// www.bs.government.bg

 

Предвид епидемичната обстановка в страната, моля в консултациите да вземат участие не повече от двама представители от политическа партия/коалиция.

Добавено : четвъртък, 13 май 2021 09:54 горе назад 434