Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oab.delovodstvo@gmail.com

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Консултации относно определянето на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Бургас

№ 91-20-1/29.01.2021г.

 

ДО

Партия ГЕРБ

1414, гр. София, 

пл. България № 1, НДК, Административна сграда, ет. 17

e_mail: paunov@gerb.bg

 

ДО

Коалиция „БСП за България“

гр. София, р-н Възраждане, 

ул. Позитано № 20, п.к. 382

e_mail: bsp@bsp.bg

 

ДО

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

гр. София,

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

тел. 02/ 811 4442

факс: 02/ 811 4442

e-mail: chairman@dps.bg

 

ДО

Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО”

 

За НФСБ

гр. София,

ул. Г. С. Раковски № 134, ет. 2 и 3

тел. 0894 545 538

e-mail: presscenter@nfsb.bg

 

За ВМРО

гр. София,

ул. Пиротска № 5, ет. 5,

тел. 0882 466 375, 0884 621 702

e-mail: vmro@vmro.bg

 

ДО

ПП „Воля“

гр. Варна, ж.к. Младост

бул. Република, сграда Медицински център „Младост“

тел. 02/421 42 01; 0888 739 008

e-mail: krisstina.gargorova@gmail.com

 

ДО

Коалиция „Демократична България – Обединение“

 

За „ДА БЪЛГАРИЯ“

гр. София,

бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7,

тел. 0888 62 63 92,

e-mail: team@demokrati.bg

Лице за контакти: Христо Любомиров Иванов

 

за ДСБ

гр. София,

бул. „Витоша“ № 18

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

С Указ № 9/14.01.2021г. на Президента на Република България (обн. ДВ, бр. 5/19.01.2021г.) е насрочено провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.
В тази връзка и на основание чл. 60 от Изборния кодекс (Обн., ДВ, бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) и Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. на Централната избирателна комисия, Ви уведомявам, че на 03.02.2021 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на 1-ви етаж в сградата на Областна администрация Бургас, ул. „Цар Петър” № 1 ще се проведат консултации между политическите партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия Бургас за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание: ПП „ГЕРБ", Коалиция „БСП за България", ПП „ДПС", Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО”, Партия „Воля“ и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - Коалиция „Демократична България – Обединение“.
В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени.
Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК.
Всяка парламентарно представена партия или коалиция и партия и коалиция, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, има право на поне един член във всяка РИК.
Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 
При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 19.01.2021 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.
При спазване на горните изисквания, РИК на 2-ри Бургаски изборен район е със 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва следното съотношението между партиите и коалициите:

- за партия ГЕРБ – 7 членове,

- за коалиция „БСП за България” – 5 членове;

- за партия „ДПС” – 2 членове,

- за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ – 2 членове,

- за партия „Воля“ – 1 член.

Извън този брой коалиция „Демократична България – Обединение“ има право на 1 член.

В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на РИК става 18 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК (в случая това е коалиция „БСП за България“) и РИК става 19 членове.
В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите (чл. 61, ал. 7 ИК).
При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:
  • писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  • Ø заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.01.2021 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  • копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);
  • Ø предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;
  • Ø декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 23-НС от изборните книжа).

Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 

За членове на районна избирателна комисия се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „г”, „д” и „е“ се установяват с декларация, а по буква „ж” – с копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома).

Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за президент или вицепрезидент на републиката;

б) лице на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър;

д) главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет;

е) главен секретар на министерство или областна администрация;

ж) секретар на община, район или кметство;

з) съдия, прокурор или следовател;

и) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд;

к) заместник-областен управител или заместник-кмет;

л) военнослужещ във въоръжените сили;

м) служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на районната избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Настоящата покана ще бъде изпратена на посочените адреси, по електронна поща, и обявена на интернет страницата на Областна администрация Бургас - http:// www.bs.government.bg

 

Предвид епидемичната обстановка в страната, моля в консултациите да вземат участие не повече от двама представители от политическа партия/коалиция.

 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР КРУМОВ

За Областен управител на област Бургас

 

(Заповед за заместване № РД-10-16/27.01.2021г.

на Областен управител на област Бургас)

Добавено : петък, 29 януари 2021 15:49 горе назад 644