Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Заповед РД-10-204/21.10.2020 относно въведени противоепидемични мерки на територията на административната сграда на Областна администрация Бургас

З А П О В Е Д

 

№ РД-10-204

 

Бургас, 21.10.2020 год.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с цел опазване здравето и живота на служителите и работниците в Областна администрация Бургас, както и на потребителите на предоставяните от администрацията услуги, и превенция от COVID-19,

ЗАПОВЯДВАМ

              ВЪВЕЖДАМ следните противоепидемични мерки в работните помещения и зали, помещенията в които се предоставят административни услуги и прилежащите към тях площи на територията на административната сграда на Областна администрация Бургас, както следва:

  1. Стриктен контрол на пропускателния режим и недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести като повишена температура, кашлица, хрема и други;
    1.        Осигуряване на дезинфектант на входа на сградата;
    2. Контрол на входа на сградата по отношение броя на влизащите лица, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.;

4.  Осигуряване на лични предпазни средства на работниците и служителите. Всички лица, намиращи се в закрити работни помещения и зали, помещенията в които се предоставят административни услуги и прилежащите към тях площи на територията на Областна  администрация Бургас са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата ( в т.ч. кърпа, шал, шлем, и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазване.  По изключение се допускат служители и работници  без защитна маска или предпазен шлем, когато са осигурени прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.

В центъра за административно обслужване, гражданите да бъдат обслужвани при повишени мерки за биологична сигурност;

  1. Създаване на организация, която по възможност да осигури физическа дистанция между лицата най - малко 1,5 м.;
  2. Дезинфекция, съгласно алгоритъма, посочен в Приложение № 1 към Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Да се осигурява необходимото количество дезинфекционни средства за подове, повърхности и ръце на спиртна основа. Да се извършва дезинфекция на подове и повърхности (дръжки на врати, смесители на мивки и др. подобни) не по – малко от три пъти дневно;
  3. Служителите и работниците в Областна администрация Бургас, да се ангажират и подхождат отговорно със състоянието и здравето си, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост, незабавно да се обърнат към личните лекари.

               Приемът на граждани да се осъществява в установените приемни дни и часове на областен управител, заместник – областен управител, главен секретар и администрацията при  предварително уточнени работни срещи и при стриктно спазване на горепосочените противоепидемични мерки.

               Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите и работниците в Областна администрация Бургас, за сведение и изпълнение.

                Настоящата заповед да се обяви чрез публикуване на интернет страница на Областна администрация Бургас, както и на таблото в центъра за административно обслужване, в сградата на администрацията.

                Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично

 

 

 

ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ

Областен управител на област Бургас

Добавено : сряда, 21 октомври 2020 16:11 горе назад 604