Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 840 481

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Започва цикъл от обучения за членовете на областните координационни групи за учене през целия живот.

Започва цикъл от обучения за членовете на областните координационни групи за учене през целия живот.

Започва цикъл от обучения

за членовете на областните координационни групи за учене през целия живот

 

(Обучителен семинар за членовете

на Областната координационна група за учене през целия живот – Област Бургас,

гр. Поморие, 13-14 юни 2017 г.)

 

          През м. юни 2017 г. започва цикъл от семинари за придобиване на умения за анализиране и програмиране на областни политики за учене на възрастни. Събитията са част от дейността, свързана с осигуряване на условия за анализ и формиране на политики за учене на възрастни на областно ниво по проект № 567452-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”.

          Провеждането на семинарите има за цел да доразвие и надгради процесите в сектора за учене на възрастни, които започнаха през м. юни и м. септември 2016 г. Те бяха свързани основно с провеждането на областни кръгли маси в шест пилотни области (Бургас, Видин, Габрово, Пазарджик, Русе и Хасково), по време на които се създадоха областни координационни групи за учене през целия живот.

          Сформирането на тези нови координационни механизми създаде първоначална институционална основа за взаимодействие на заинтересованите страни на територията на съответната област. Следващата стъпка и предпоставка за ефективно осъществяване на това сътрудничество е придобиването на умения за формиране, анализиране, оценка и програмиране на областните политики за учене на възрастни. С този тематичен фокус ще бъдат организирани и проведени предстоящите семинари за членовете на шестте областни координационни групи.

Първият семинар от обучителния цикъл ще се проведе в гр. Поморие на 13 и 14 юни 2017 г. В събитието ще се включат членовете на Областната координационна група за учене през целия живот – Област Бургас.

Общата съдържателна структура на предварителната обучителна програма предвижда запознаване с основните понятия в сектора за учене на възрастни и подготвителните дейности за разработване на анализ. Обучаемите ще бъдат запознати със същността и специфичните характеристики на основните показатели за измерване на напредъка. Специфичен акцент в обученията е представянето на шест анализа за състоянието на областните сектори за учене на възрастни, разработени за всяка от пилотните области. Предвидени са и различни типове практически упражнения, свързани с формулирането на изводи и основни области на въздействие, както и с представяне на основните подходи за разработване на областна програма за развитие на сектора за учене на възрастни.

Ключов момент от обучението ще бъде и представянето на възможностите, които предлагат различни финансови инструменти, вкл. Програма „Еразъм +“ и оперативните програми, финансирани чрез средства по Европейските структурни фондове. То има за цел да осигури разнообразни подходи за осигуряване на ефикасност и ефективност на изпълнението на мерките, които ще бъдат включвани в програмите за развитие на областните политики за учене на възрастни.

Допълнително се предвижда програмите на семинарите да съдържат както общата съдържателна структура, осъществявана по време на всяко от тези събития, така и специфични обучителни елементи, които да отразяват особеностите на всяка пилотна област.

Следете страницата на националния координатор за учене на възрастни и профилите на Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) в социалните мрежи (Facebook, Twitter и Google+).

Добавено : сряда, 21 юни 2017 13:51 горе назад 1869