Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
На 16.06.2017 г. в сградата на Областна администрация Бургас се проведе първата среща между проектните екипи от Областна администрация Бургас и Областна администрация Енез.

На 16.06.2017 г. в сградата на Областна администрация Бургас се проведе първата среща между проектните екипи от Областна администрация Бургас и Областна администрация Енез.

На 16.06.2017 г. в сградата на Областна администрация Бургас се проведе първата среща между проектните екипи от Областна администрация Бургас и Областна администрация Енез. Събитието е в рамките на проект „Мерки за консервация и запазване на природното богатство на Бургас и Енез (MoreCare), CB005.12.1.115.

На срещата се обсъди напредъка по проекта в Бургас и Енез, работата по тръжните процедури, графика на дейностите и проведената мониторинг среща в Бургас на 09.06.2017 г. Прогнозната дата за започване на инвестиционните мерки в Бургас е септември 2017 г.

Проектът се изпълнява в рамките на Програма Интеррег ИПА ТГС България-Турция 2014-2020 г. , Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.

Проектът предвижда обмяна на опит между партньорите при мониторинга и управлението на защитените територии, провеждане на паралелен мониторинг на качеството и чистотата на езерните води на територията на България и Турция, както и провеждане на дребномащабни инвестиционни мерки за подобряване състоянието на защитените територии – Областна администрация Бургас ще изпълни почистване на канала, който свързва езерото Вая с Черно море и укрепване на бреговете на канала и благоустрояване на зоната, от своя страна Областна администрация Енез ще закупи  мобилно лабораторно оборудване за мониторинг и управление на качеството на водите в езеро Гала.

Добавено : понеделник, 19 юни 2017 14:10 горе назад 2185