Телефонна линия в помощ на украински граждани:

+359 885 20 58 38

+359 885 80 90 40

Работно време: 9:00 - 17:30

Работно време:

Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Събота - Неделя : почивни дни

Телефон:

Деловодство: 056/ 842 872
факс: 056/ 841 124

E-mail: oabs.delovodstvo@bs.government.bg

Булстат: 000056757

Банкови сметки:

Наеми, обезщетения и такси
BG86 UNCR 7630 3100 1144 24
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
 
Депозити и гаранции
BG60 UNCR 7630 3300 0002 70
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Фестивал - традиции и занаяти

Фестивал - традиции и занаяти

Гореща линия

За сигнали за корупция:

от 9:00 до 17:30

тел: 056/894 149

Комисия за превенция и противодействие на корупцията

Център за подпомагане на жертви на сексуално насилие "ВСЕЛЕНА"

денонощна безплатна телефонна линия: 0800 18 017

За сигнали за бедствия и аварии:

от 17:30 до 9:00
тел.: 056/ 840 487

Сигнали за неуредици на морските плажове:

тел.: 02/ 904 68 33
control@tourism.government.bg

Обратна връзка:

Свържете се с нас

GDPR

Кампании
Първа среща с регионалните стейкхолдъри в рамките на проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики “ (RUMORE)

Първа среща с регионалните стейкхолдъри в рамките на проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики “ (RUMORE)

Проф. д-р Севдалина Турманова, зам. –областен управител на област Бургас, г-н Желяз Енев, директор на дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерство на икономиката, г-жа Людмила Тозева-началник на отдел към Главна дирекция „Европейски фондове за за конкурерентноспособност в Министерство на икономиката и г-н Стефан Узунов, член на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион, откриха първата среща с регионалните стейкхолдъри в рамките на проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики “ (RUMORE).

Срещата се проведе на 25.04.2017 г. в сградата на Областна администрация Бургас.

Фокус на първото събитие по проекта беше формирането на група от заинтересовани страни, които ще разработят методология и ще дадат препоръки за подобряване на областната стратегия, като политически инструмент за насърчаване на регионалните иновации. Такива организации могат да бъдат университети, научни и изследователски организации, иновационни предприятия, клъстери и други юридически и физически лица, заинтересовани за подобряване на политиките и насърчаване на иновациите в региона.

Събитието започна с представяне на проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики “ (RUMORE) – основна цел, дейности, очаквани резултати, партньори, т.н.

След срещата по проекта, представителите на Министерство на икономиката представиха напредъка в изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020, обновената Стратегия за развитие на научните изследвания в РБ 2017-2030, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020“ и  Програма „Хоризонт 2020“.

1 Проект „Селско- градски партньорства за мотивиране на регионалните икономики“. [pdf]

2 Хоризонт 2020 - Новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. [pdf]

3 Анализ на подадените и одобрените проектни предложения по процедури “Внедряване на иновации” и “Разработване на иновации от стартиращи предприятия”с фокус върху разпределението по тематичните области на ИСИС. [pdf]

4 Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. [pdf]

5 Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.- По-добра наука за по-добра България [pdf]

6 Операция "Изграждане на регионални научни центрове" (проект). [pdf]

Добавено : петък, 28 април 2017 09:19 горе назад 2475